Sprzedaż statek pasażerski „Nowa Hanza”
2011-06-21 16:20:28


 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  - statek pasażerski „Nowa Hanza” o następujących parametrach technicznych:

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż statek pasażerski „Nowa Hanza” o następujących parametrach technicznych:

- przeznaczenie statku – przewóz pasażerów

- rok i miejsce budowy statku - 2003 Elbląg

- nazwa stoczni - ELMETAL Spółka z o.o.

- materiał główny , z którego zbudowano statek – kadłub stal

- rodzaj napędu – elektryczny

- ilość mechanicznych urządzeń napędowych – 2

- łączna moc - 16,6 kW

- wymiary; długość całkowita 20,60 m

Szerokość całkowita 4,00 m

- wysokość do najwyższej nierozbieralnej części 4,00

- największe dopuszczalne zanurzenie 0,58 m

- wyporność 22,71 m 3

- dopuszczalna liczba pasażerów ( osób) 60

 

Jednostka nie posiada świadectwa klasy PRS, które było ważne do 31.10.2009r.

Jednostka jest wyłączona z eksploatacji, w trakcie modernizacji siłowni, która będzie zakończona na koszt Zamawiającego ( zgodnie z wcześniejszym zleceniem).

Ogólny stan techniczny – średni.

 

Statek można oglądać na przystani „BRYZA” w Elblągu przy ul. Portowej,

w godz. 7.00 – 15.00. – po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Portu Morskiego Elbląg spółka zo.o.

Statek aktualnie jest wydzierżawiony , z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza jednostki wynosi 151.200zł. (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).

 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w kasie Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z. o .o – w terminie do dnia 01.07.2011r do godziny 11.55.

 4. Przetarg odbędzie się 01.07.2011 o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Portu Morskiego sp. z o.o. w Elblągu ul. Portowa 1-3.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym statku.

 2. osobiste stawiennictwo Kupującego w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

 3. w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu;

 4. w przypadku Przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu /dopuszcza się kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

8. Nabywca statku ponosi 100% kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy sprzedaży, oraz koszty związane z przerejestrowaniem statku na nowego Właściciela.

9. Kupującym, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się: po odwołaniu, unieważnieniu, zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia: odwołania, unieważnienia, zakończenia przetargu. Wypłata nastąpi w kasie spółki.

10. Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

11. Ważność przetargu jest uzależniona od zatwierdzenia jego wyniku przez Zarząd Spółki – ZPME.

11.1 Zarząd podejmie decyzję o zatwierdzeniu lub odmowie przetargu w terminie 3 dni robocze od jego rozstrzygnięcia.

11.2. Decyzja odmawiająca jego zatwierdzenia wymaga uzasadnienia, które jest niejawne.

12. Przetarg uważa się za ważny w przypadku przystąpienia jednego Kupującego. W tej sytuacji możliwa jest sprzedaż statku za cenę wywoławczą ( tj. 151.200 zł.)

12. Dodatkowych informacji technicznych dotyczących przetargu, udziela Pan Arkadiusz Zgliński tel. 55 234-57-66 kom. 508-228-664 ( w godz. 7,00 do 15,00)

13. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie Zarządu Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o.: www.port.elblag.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń. 

 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl