REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO
2017-03-30 22:49:51


REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO

DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

 

Terminal Przeładunkowo – Towarowyul. Radomska 23d, 82 - 300 ElblągZarządca - Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o.,ul. Portowa 1-3, 82-300 Elbląg

1. Teren parkingu stanowi integralną część Terminalu Przeładunkowo – Towarowego zarządzanego przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o., z siedzibą w Elblągu przy ul. Portowej 1-3, tel./fax- 055 234 46 31.

2.Parking zarządzany przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. jest parkingiempłatnym niestrzeżonym.

3.Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym „Regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

4. Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdu oraz za uszkodzenia znajdujących się w pojeździe towarów i przedmiotów.

5.Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu celem pobrania „potwierdzenia wjazdu” /wzór – zał. nr 3 do Regulaminu/.

6. Wchodząc na parking po odbiór samochodu należy okazać pracownikowi parkingu „potwierdzenie wjazdu”.

7. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu, wykupić odpowiedni bilet /zgodnie z obowiązującym cennikiem Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.; wzór biletu – zał. nr 4 do Regulaminu/ oraz niezwłocznie uiścić opłatę za parkowanie.

8. Obsługa parkingu uznaje osobę przedkładającą „potwierdzenie wjazdu” za upoważnioną do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu.

9. W przypadku zgubienia „potwierdzenie wjazdu” pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu przez kierującego obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd bez „potwierdzenia wjazdu”, pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.

10.Wielkość opłaty parkingowej określa „cennik opłat parkingowych”, zatwierdzonyprzez Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego „Regulaminu”.

11. „Cennik opłat parkingowych” jest do wglądu u obsługi parkingu oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na parkingu.

12.Opłata za parkowanie jest pobierana przy wyjeździe z parkingu na podstawie „potwierdzenia wjazdu”, zawierającej informacje o godzinie i dacie wjazdu oraznumerze rejestracyjnym samochodu.

13. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku. Przyjmowanie i wydawaniepojazdów odbywa się całą dobę.

4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nichniebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymiprzepisami

15. Wszelkie uszkodzenia pojazdównależy niezwłocznie zgłosić Policji oraz obsłudze parkingu.

16. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i pojazdom na terenie parkingu Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o. przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

17. Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o. jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

18. Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za skutkiwynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez Użytkownika parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

19. Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o. wystawia faktury VAT za użytkowanieparkingu na życzenie Użytkowników pojazdów, po złożeniu przez Użytkownika pisemnego oświadczenia /zał. nr 2 do regulaminu/ wraz z biletem. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty wyjazdu pojazdu i na życzenie Użytkownika może zostać przesłana na wskazany adres.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2008 r., został zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Spółki Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o. o. – nr 3/2008 z dn. 28.03.2008r.

Zatwierdzam:

Dyrektor Spółki

Julian Kołtoński
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl