Przetarg ustny nieograniczony – postępowanie drugie na sprzedaż stateku pasażerskiego „Nowa Hanza”
2011-07-01 13:18:36


 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. 

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  - statek pasażerski „Nowa Hanza”  

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony – postępowanie drugie

 

na sprzedaż statek pasażerski „Nowa  Hanza” o następujących parametrach technicznych:

-    przeznaczenie statku –  przewóz pasażerów

-   rok i miejsce budowy statku -   2003  Elbląg

-   nazwa stoczni  -  ELMETAL Spółka z o.o.

-   materiał główny , z którego zbudowano statek – kadłub stal

-   rodzaj napędu – elektryczny

-   ilość mechanicznych urządzeń napędowych – 2

-   łączna moc -  16,6 kW

-   wymiary; długość całkowita 20,60 m

                    Szerokość całkowita  4,00 m

-  wysokość do najwyższej nierozbieralnej części  4,00

-  największe dopuszczalne zanurzenie                   0,58 m

-  wyporność   22,71 m 3

-  dopuszczalna liczba pasażerów ( osób)              60  

 

Jednostka nie posiada świadectwa klasy PRS, które  było ważne do 31.10.2009r.

Jednostka jest wyłączona z eksploatacji, w trakcie modernizacji siłowni, która będzie zakończona na koszt Zamawiającego ( zgodnie z wcześniejszym zleceniem).

Ogólny stan techniczny – średni.

 

      Statek można oglądać  na przystani „BRYZA”  w Elblągu  przy      ul. Portowej,

w godz. 7.00 – 15.00. – po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Portu Morskiego Elbląg spółka zo.o.

Statek aktualnie jest wydzierżawiony , z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

 

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza jednostkiwynosi 100.000zł. (słownie:  sto  tysięcy   złotych).
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł  (słownie: trzy tysiące złotych) w kasie Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z. o .o  – w terminie do dnia 08.07.2011r do godziny 11.45.
 4. Przetarg odbędzie się 08.07.2011 o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Portu Morskiego sp. z o.o. w Elblągu ul. Portowa 1-3 , pokój nr 4.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 6. przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym statku.
 7. osobiste stawiennictwo Kupującego w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;
 8. w przypadku  przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu;
 9. w przypadku Przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu /dopuszcza się kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.

 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu.

8. Nabywca statku ponosi 100% kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy sprzedaży, oraz koszty związane z przerejestrowaniem statku na nowego Właściciela.

9. Kupującym, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się: po odwołaniu, unieważnieniu, zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem trzech dni roboczych  od dnia: odwołania, unieważnienia, zakończenia przetargu. Wypłata nastąpi w kasie spółki.

10. Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

11. Ważność przetargu jest uzależniona od zatwierdzenia jego wyniku przez Zarząd Spółki – ZPME.

11.1 Zarząd podejmie decyzję o zatwierdzeniu lub odmowie przetargu w terminie 3 dni  robocze od jego rozstrzygnięcia.

11.2. Decyzja odmawiająca jego zatwierdzenia wymaga uzasadnienia, które jest niejawne.

12. Przetarg uważa się za ważny  bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

12. Dodatkowych informacji technicznych dotyczących przetargu, udziela Pan Arkadiusz Zgliński   tel. 55 234-57-66  kom. 508-228-664 ( w godz. 7,00 do 15,00)

13. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie Zarządu Portu Morskiego Elbląg spółka  z o.o.:  www.port.elblag.pl oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń. 

 

Kierownik Zamawiającego

                                                                                       Arkadiusz Zgliński

 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl