WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG Operatora Przeładunków na Terminalu Przeładunkowo – Składowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu lata 2012-2016
2011-11-15 12:47:41


WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG Operatora Przeładunków na Terminalu  Przeładunkowo – Składowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu lata 2012-2016

INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. organizuje konkurs na świadczenie  usług Operatora Przeładunkowów, celem zapewnienia sprawnej obsługi towarów w porcie Elbląg.

 

1.2. Usługa Operatora Przeładunków będzie świadczona na Uniwersalnym Terminalu Przeładunkowo – Składowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu na rzecz kontrahentów Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. Szczegółowe warunki świadczenia usług są określone w projekcie umowy, która będzie zawarta pomiędzy ZPME,  a wybranym Usługodawcą. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do warunków przetargu.

 

1.3. Czas trwania usługi określa się na pięć lat: 2012r., 2013r., 2014r., 2015r., 2016r.

 

1.4. Przewidywane rodzaje ładunków w porcie:

 

a/ ładunki masowe (np. piasek, kruszywo, nawozy, węgiel, koks, itp.)

b/ drobnica (np. pakowana w workach; big bag;  paletach; w wiązkach; skrzyniach, itp.)

c/ kontenery (asortyment różny)

d/ ładunki ponagabarytowe (np. konstrukcje stalowe, odlewy itp.)

e/ inne

 

1.5. Maksymalne parametry jednostek pływających  z których może być  prowadzony wyładunek/załadunek :

 • długość max.   85,00m
 • szerokość max. 9,50m
 • nośność 500 – 1200 DWT
 • zanurzenia jednostki 2,50 m

1.6. Rodzaje relacji świadczenia usług przeładunków, wyładunków, załadunków:

 1. statek                                      – plac terminal, wiata lub odwrotnie
 2. statek                                      – samochód ciężarowy lub odwrotnie
 3. statek                                      – magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
 4. plac terminal, wiata                 – samochód ciężarowy lub odwrotnie
 5. plac terminal, wiata                 – magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
 6. magazyn                                 – samochód ciężarowy lub odwrotnie

Schemat zagospodarowania terminalu stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

 

 

 

2. OPIS SPRZĘTU DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPERATORA PRZEŁADUNKÓW (niezbędnego minimum).

 

Do świadczenia usług Operatora Przeładunków  – Usługodawca musi mieć do dyspozycji:

 

 1. Dwa dźwigi samojezdne z osprzętem, umożliwiającym rozładunek towarów masowych i drobnicowych.
 2. Zabezpieczy (w razie konieczności) dźwig o odpowiednich parametrach do świadczenia usługi przeładunkowej kontenerów.
 3. Ładowarkę – pojemność łyżki min. 3,5m3.
 4. Dwa wózki widłowe o udźwigu min. 1,5 tony.
 5. „Paleciaka” do rozładunków kontenerów.
 6. Waga towarowa min. 60 ton.
 7. Na wniosek Zmawiającego, w razie potrzeby, zabezpieczy inny sprzęt do przeprowadzenia sprawnej i fachowej usługi Operatora Przeładunków. 
 8. W przypadku przeładunku towaru masowych (sypkich) typu: węgiel, kruszywa, koks, itp. - Operator Przeładunków zabezpieczy sprzęt ograniczający szkodliwe działania na środowisko oraz szkodliwy wpływ na otoczenie /pylenie/ np.: w zraszacze; ekrany; itp.  oraz jest zobowiązany do zabezpieczenia ładunków przed ich „mieszaniem” lub zanieczyszczaniem np. plandeki, itp., pod rygorem wypowiedzenia umowy.

3. SPOSÓB USTALENIA CENY ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI OPERATORA DLA  KONTRAHENTÓW ZPME.

 

3.1. Oferent – Usługodawca powinien podać ceny liczone w zł/tona, zł/m3, zł/kontener lub  zł/szt., które  będą obejmować obsługę towaru w relacjach podstawowych wymienionych w pkt 1 ust. 1.6.  

3.2. Usługi z zakresu przeładunków nie ujęte w ofercie cenowej, a które w czasie  trwania usługi mogą wystąpić, będą musiały być każdorazowo uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiającym,  przed podaniem cen kontrahentom portu.

3.3. Ceny należy określić w układzie tabeli – załączonej do Warunków konkursu – Tabela 1 - załącznik nr 3.

3.4. Zamawiający, zastrzega, iż oferty cenowe, których stawki, przekroczą w porównaniu ze stawkami ujętymi za rok 2011 - o 20%,  nie podlegają ocenie.

3.5. Zamawiający przewiduje, iż określone stawki w ofercie cenowej, będą rewaloryzowane o inflację roczną, począwszy od stycznia 2013 roku.  

 

4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU OFERT:

 

4.1.Oferent – Usługodawca lub przynajmniej jeden z udziałowców Usługodawcy,  powinien posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w  przeładunkach - referencje wraz z oświadczeniem dotyczącym wolumenu przeładowanych ton, należy przedstawić w języku polskim  /lub przetłumaczone na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego/.

 

4.2.Oferent – Usługodawca powinien złożyć oświadczenie, dotyczące posiadania sprzętu wskazanego w pkt. 2 niniejszych warunków konkursu oraz deklaracją zabezpieczenie tego sprzętu na dzień rozpoczęcia operacji przeładunków, pod rygorem rozwiązania umowy o współpracy.

 

4.3. Oferent – Usługodawca lub przynajmniej jeden z udziałowców Usługodawcy, musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą minimum przez trzy  lata  oraz udokumentować to /kserokopie dokumentów rejestrowych m.in.:  NIP, Regon, KRS, zaświadczenie o działalności lub odpowiedniki tych dokumentów, wymaganych w kraju z którego pochodzi uczestnik konkursu/.

 

4.4. Oferent – Usługodawca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu i akceptacji  warunków konkursu oraz załączonej umowy na świadczenie usług Operatora Przeładunków.

 

Dokumenty, o których wyżej mowa mogą występować w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę             upoważnioną wynikających z dokumentów rejestrowych.

Komplet dokumentów od poz. 4.1. do poz. 4.4. należy dołączyć do oferty konkursu. Dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga!

W przypadku braku dokumentów o których mowa w pkt. 4.1., 4.2.; 4.3., 4.4.,  oferta nie podlega ocenie.

        

4.5. Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 26.000,00 zł  /dwadzieścia sześćset zł/ w terminie do 05.12.2011r. do godz. 11.00; na konto  Zamawiającego.   Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/ElblągNumer konta bankowego: 28 1500 1403 1214 0002 6558 0000 SWIFT: KRDBPLPN Dowód zapłaty /potwierdzenie z banku/ zobowiązany jest przedstawić  najpóźniej w dniu i godzinie otwarcia ofert tj. do dnia 05.12.2011r. do godz. 12.00.

W przypadku nieudokumentowania wpłaty wadium oferta nie podlega ocenie.

4.5.1. W przypadku nie wybrania oferty - wadium zostanie zwrócone Oferentowi  po rozstrzygnięciu konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, na wskazane konto Oferenta.

4.5.2. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty – wadium będzie zaliczone w części na poczet kaucji, która wynika z warunków umowy /zał. 1/. 

4.5.3. W przypadku wybrania najkorzystniejszej umowy a nie przystąpienia do podpisania umowy lub też odstąpienie od niej już po podpisaniu, a jeszcze przed rozpoczęciem jej realizacji, wadium przepada na poczet  Zamawiającego.

 

5. USTALENIA DODATKOWE:

 

5.1. Za udostępnienie terminalu do świadczenia usług Operatora Przeładunków, Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o., wnosi do  Oferenta – Usługodawcy o złożenia swojej oferty cenowej, którą określa na poziomie minimalnym tj. 26.000,00 zł + VAT

/słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł/,płatne w wymiarze miesięcznym. 

Opłata będzie wnoszona przez cały rok kalendarzowy, do 10 – każdego miesiąca z góry, po wystawieniu przez Zamawiającego faktury:tj. od m-ca stycznia do miesiąca grudnia, każdego roku i będzie rewaloryzowana o roczną  inflację począwszy od stycznia 2013 roku.

Tabela do złożenia oferty cenowej – Tabela 2 - załącznik nr 4.

5.1.1. Zamawiający, zastrzega sobie prawo, do naliczenia dodatkowych opłat w przypadku zwiększenia obrotów przeładunków powyżej 100 tys. ton /w danym roku kalendarzowym/ – w wysokości 15% od wartości naliczanej usługi przez  Operatora Przeładunków, za każdą kolejną tonę, zgodnie z cennikiem opłata natomiast pow. 400 tys, ton – w wysokości 10% w/w wartości, za każdą kolejną tonę.  

 

5.2. Ofertę przystąpienia do konkursu należy przedstawić, zgodnie z załącznikami przekazanymi w niniejszych warunkach, tj. zał. 3 oraz zał. 4; dołączyć dokumenty i oświadczenia zawarte w ustępie 4 pkt. 4.1, 4.2., 4.3., 4.4. oraz zaakceptowany załącznik  nr 1 – umowa.

Oferta powinna być zamknięta w kopercie, oraz opisana:

KONKURS OFERT na świadczenie usług OPERATORA PRZEŁADUNKÓW  na Terminalu Przeładunkowo – Składowym w Elblągu .

Oznakować kopertę pieczątką firmową Oferenta – Usługodawcy.

 

5.3. Oferta będzie podlegać ocenie wg poniższego sposobu oceniania kryteriów i poniższych  kryteriów wagi:

 

 

Kryterium oraz sposób oceny kryterium -  oceniane w pkt.

Wartość punktowa wagi w %

 

1. Najwyższa cena za udostępnianie    

    Terminalu do świadczenie usług:

- w przedziale od 26 tys. zł do 27 tys. zł – 1pkt.

- w przedziale od 28 tys. zł do 30 tys. zł – 2 pkt.

- w przedziale pow. 30 tys. zł                 – 3 pkt.

 

 

40

 

2. Najniższa cena za świadczenie usług   

    przeładunkowych przez Operatora:

- ilość przyznanych punktów będzie uzależniona od ilość złożonych ofert poddanych ocenie;

oferta z najwyższą średnią ceną za świadczenie usług, otrzyma najmniejszą ilość punktów tj.: 1 pkt.,

kolejne oferty – o niższych średnich cenach, będą otrzymywały   - kolejno punkty: powiększone o jeden stopień.

Oferta o najniższej średniej cenie, będzie oceniona najwyżej i otrzyma największą ilość punktów.

 Max. ilość punktów to ilość ofert poddanych do oceny.

 

 

 

 

30

 

3. Ilość przeładowanych ładunków w  

    okresie  3-letniego doświadczenia

     /podane w tonach na podstawie referencji do    

     oświadczenia zawartego w ust. 4 pkt. 4.1./ ,

- ilość przyznanych punktów będzie uzależniona od ilości złożonych ofert poddanych ocenie;

najmniejszą ilość punktów tj. 1 pkt., otrzyma oferta z najmniejszą ilością  przeładowanych ładunków;

kolejne oferty będą otrzymywały kolejno punkty : powiększone o jeden stopień

Oferta o największej ilości przeładowanych ładunków otrzyma największą ilość punktów.

Max. ilość punktów to ilość  ofert poddanych do oceny

 

 

 

30

Ocena ofert,będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu że maksymalna punktacja jest zależna od ilości złożonych ofert poddanych ocenie /w    związku z kryterium nr 2 oraz kryterium nr 3/

 

            C = (40%C1 + 30%C2 + 30%C3)

          

            przy czym:

C -  liczba punktów przyznana  ofercie,  za świadczenie usługi Operatora Przeładunków  oraz za udostępnianie Terminalu do świadczenia usług Operatora

C1 - liczba punktów przyznana za ocenę oferty za najwyższą ofertę cenową za udostępnienie Terminalu na świadczenia usług

C2  - liczba punktów przyznana za ocenę oferty, za najniższą ofertę cenową za świadczenie usług Operatora

C3-  liczba punktów przyznana za ocenę ilości przeładowanych ładunków w okresie 3-letniego doświadczenia 

 

        

5.4.   Oferent – Usługodawca składając ofertę uznaje i przyjmuje warunki, o których mowa    w niniejszych warunkach konkursu oraz załączonej umowie /załącznik  1/. Aby w nim   uczestniczyć musi spełnić zwarte w nim wymagania.

 

5.5.  ZPME  zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert, podając przyczynę unieważnienia.

 

5.6.  Konkurs uważa się za ważny w przypadku wpłynięcia minimum jednej oferty 

           podlegających ocenie.

 

6. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:

6.1. Termin składania ofert upływa dnia 05 grudnia 2011r do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki - pokój nr 1. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.   O godz. 12.05 /05.12.2011r./ w pokoju nr 4 nastąpi publiczne  otwarcie ofert.

 

6.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 6 dni roboczych tj., o wynikach konkursu Zamawiający poinformuje, każdego z oferentów.

       

6.3.  Ostateczną decyzję wyboru Operatora Przeładunków, po przedstawieniu przez  Komisję Konkursową najlepszych Ofert, podejmie Zarząd Spółki wraz z organem  nadrzędnym Spółki, które nie podlegają wyjaśnianiu do publicznej wiadomości. 

 

6.4.  Oferenci  ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem ZPME.

        

6.5. Umowa dotycząca świadczenia usług Operatora Przeładunków na Terminalu Przeładunkowo – Składowym, zostanie zawarta w ciągu 10 dni  

roboczych po rozstrzygnięciu konkursu – wzór umowy – załącznik nr 1, w przypadku odstąpienia przez Oferenta od podpisania umowy, wadium przepada na  rzecz Zamawiającego.   

           

6.6. Dane ZPME:

        

  Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Elbląg

  Numer konta bankowego: 28 1500 1403 0002 6558 0000

  SWIFT: KRDBPLPN

  NIP: 578-24-76-037

  REGON: 17042079

  KRS: 0000154716

  Adres do korespondencji: Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.,

                                           82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

 Dyrektor Spółki: Arkadiusz Zgliński   

 Osoba do kontaktów: Agnieszka Marciniak

 Telefon/ fax: 48 (55) 234-46-31 lub 508 228 665

                  E-mail: port@port.elblag.pllub agnieszka.marciniak@port.elblag.pl

 

 

Załącznik nr 1

do konkursu ofert na świadczenie usług Operatora Przeładunków

 

Umowa Nr ZPME    1/T-OP/2011

 

zawarta w dniu ….....................r.pomiędzy:

 

Zarządem Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Portowej 1-3, zwanym w dalszej części Zamawiającym Usługę, reprezentowanym przez:

 1. Arkadiusza Zglińskiego  – Dyrektora Spółki

a

            …..............................................................................................................................

           

            …..............................................................................................................................

            zwanym w dalszej części Usługodawcą /Operatorem Przeładunków/,            reprezentowanym przez:

 

 1. …................................................................;

 

            który został wybrany w trybie Konkursu Ofert na świadczenie usług Operatora   Przeładunków w dniu ….......

 

o następującej treści:

§ 1

 

Zakres umowy

 

1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Terminalu  Przeładunkowo – Składowego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu w celu świadczenia usług Operatora Przeładunków, różnego rodzaju ładunków na podstawie zleceń podmiotów działających w obrocie portowym.

Z przekazania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy  wraz z dokumentacją fotograficzną, w celu udokumentowania  ewentualnych szkód  powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania przedmiotu najmu.  

2. Parametry techniczne terminalu oraz jego wyposażenie są określone w zał. Nr 1 do umowy.

3. Przewidywane rodzaje ładunków w porcie:

                   a/ ładunki masowe (np. piasek, kruszywo, nawozy, węgiel, koks  itp.)

b/ drobnica (np. pakowana w workach; big bag;  paletach; w wiązkach, skrzyniach, itp.)

c/ kontenery (asortyment różny)

d/ ładunki ponadgabarytowe (np. konstrukcje stalowe, odlewy, itp.)

e/ inne

 

4. Maksymalne parametry jednostek pływających  z których może być  prowadzony wyładunek/załadunek :

 • długość max.   85,00m
 • szerokość max. 9,50m
 • nośność 500 – 1200 DWT.
 • zanurzenie jednostki max. 2,5m

5. Rodzaje relacji świadczenia usług przeładunków:

 1. statek                           – plac terminalu, wiata lub odwrotnie
 2. statek                           – samochód ciężarowy lub odwrotnie
 3. statek                           – magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
 4. plac terminalu, wiata   – samochód ciężarowy lub odwrotnie
 5. plac terminalu, wiata   – magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
 6. magazyn                     – samochód ciężarowy lub odwrotnie.

 

§ 2

 

Obowiązki Usługodawcy.

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi Operatora Przeładunków zgodnie z § 1.

            1.1. Usługa będzie świadczona w godz. od.............do..........., a w szczególnych przypadkach Usługodawca  zapewni przeładunki w systemie 24h.

 

2. Do świadczenia usług przeładunkowych Usługodawca będzie posiadał na dzień rozpoczęcia operacji przeładunków, do dyspozycji minimum:

 

2.1. Dwa dźwigi samojezdne z osprzętem, umożliwiającym rozładunek ładunków masowych, drobnicowych, ponadgabarytowych

2.2. Zabezpieczy (w razie konieczności) dźwig o odpowiednich parametrach do świadczenia usługi przeładunkowej kontenerów

2.3. Ładowarka – pojemność łyżki min. 3,5m3

2.4. Dwa wózki widłowe o udźwigu min. 1,5 tony

2.5. „Paleciaka” do rozładunku

2.6. Waga towarowa min. 60 ton

2.7. Na wniosek Zamawiającego, w razie potrzeby zabezpieczy inny sprzęt do przeprowadzenia sprawnej i fachowej usługi Operatora Przeładunków.

2.8. W przypadku przeładunków towarów masowych (sypkich) typu: węgiel, kruszywa, koks, itp.- Operator Przeładunków zabezpieczy sprzęt ograniczający szkodliwe działanie na środowisko oraz szkodliwy wpływ na otoczenie /w tym pylenie/ np. w zraszacze, ekrany, itp. oraz zobowiązany jest zabezpieczyć ładunki przed ich „mieszaniem” lub zanieczyszczeniem np. plandeki, itp., pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy.  

 

3. Usługodawca oświadcza, iż sprzęt którym dysponuje jest sprawny technicznie i jego użytkowanie nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia (posiada aktualną dokumentację w tym zakresie) i ma obowiązek przedstawienia jej Zamawiającemu Usługę. Ponadto ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności   technicznej w trakcie trwania niniejszej umowy.

 

4. Usługodawca oświadcza, iż obsługa sprzętu – kadra posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienie do wykonywanej pracy, na wniosek Zamawiającego Usługę musi je przedstawić. Ponosi pełną odpowiedzialność za ich pracę i bezpieczeństwo w trakcie trwania umowy  (zgodnie z przepisami kp. p.poż. bhp.).

 

5. Usługodawca oświadcza, iż posiada odpowiednie – niezbędne ubezpieczenia z zakres prowadzenia swojej działalności oraz dołącza ich kserokopię.

 

6. Usługodawca zobowiązuje się do  przestrzegania przepisów BHP, p.poż, instrukcji systemu przepustkowego w zakresie ruchu osobowego, samochodowego i  materiałowego na terenie terminalu przeładunkowego,   oraz wykonywanie  zaleceń Zamawiającego Usługę dotyczących przedmiotu umowy, z którymi się zapoznał i przyjmuje  do wiadomości.

 

7. Usługodawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy utrzymywać ład i porządek na użytkowanym terenie oraz w przekazanym zapleczu sanitarnym, zabezpieczy się we własnym zakresie i na własny koszt w pojemniki na odpady z racji prowadzenia swojej działalności na terenie Terminalu, jak również środki higieniczne, czystości.  

 

8. Usługodawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy i każdorazowo po  zakończeniu każdej wykonywanej usługi, zabezpieczyć sprzęt w sposób  uniemożliwiający korzystanie z niego przez osoby niepowołane oraz w sposób nie  zagrażający bezpieczeństwu pozostałym użytkownikom terminalu, jak również tak aby nie był narażony na dewastację lub kradzież.

 

9. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i straty wyrządzone w mieniu i ludziom, wynikające ze świadczonych  usług i jest zobowiązany do ich naprawienia. 

 

10. Usługodawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu  osoby Koordynującej  przeładunki  na Terminalu, która będzie odpowiadała za całokształt prac przy świadczeniu usługi kontrahentom portu oraz za ścisły kontakt z osobą wskazaną przez Zlecającego Usługę, co do wspólnej współpracy pomiędzy stronami,  a w szczególności:

 

 • przyjęcie, składowanie i załadunek  towaru, zgodnie ze zleceniem
 • właściwe składowanie i oznakowanie towarów na terminalu (ściśle w porozumieniu  ze Zlecającym Usługę)
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji przychodu i rozchodu towaru na Terminalu /stanu placu/, które min. raz w tygodniu będą wysyłane e-mailem Zamawiającemu Usługę /agnieszka.marciniak@port.elblag.pl/
 • za utrzymanie ładu, porządku i ogólnej estetyki na placu wykorzystywanym do przeładunków
 • przekazywania innych, niezbędnych informacji na wniosek Zamawiającego Usługę, które będą miały znaczący wpływ na jakość świadczonych usług oraz ich usprawnianie.
 • nadzorowanie i koordynowanie użytkowników przedmiotu najmu, którzy uczestniczą w operacji przeładunków w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym /zgodnie z wyznaczonymi drogami i ograniczeniami/

             

§ 3

 

Obowiązki Zamawiającego Usługę.

 

 1. Zamawiający Usługę udostępni Usługodawcy niezbędny teren na terminalu przeładunkowo- składowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu wraz zapleczem sanitarnym, do świadczenia usług przeładunkowych określonych niniejszą umową.
 2. Zamawiający Usługę w czasie trwania umowy, zapewni całodobowy ochronę Terminalu.
 3. Zamawiający Usługę zapewni Usługodawcy  dostęp do niezbędnych mediów (energii elektrycznej, wod.-kan., c.o., c.w.).

 

§ 4

Opłaty pobierane za usługi przeładunkowe.

 

 

1. Strony ustalają, iż za świadczone usługi przeładunkowe Usługodawca będzie

pobierał opłaty, zgodnie z załączoną Tabelą 1 tj. Cennik świadczenia usług Operatora  Przeładunków na Terminalu Przeładunkowo – Składowym w Porcie Elbląg  - załącznik  nr 2 do umowy.

            1.1. Strony ustalają, iż opłaty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, są opłatami netto                do których Usługodawca doliczy podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            1.2. Za pracę w sobotę opłaty mogą być zwiększone o 50 %, w niedzielę i dni      

                   ustawowo wolne od pracy zwiększone o 100 %.

            1.3. Strony ustalają, iż opłaty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, są opłatami                         stałymi  i bez zgody Zamawiającego Usługę nie mogą być zmienione

            1.4. Zmiana opłat określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez zgody Zamawiającego    

                  Usługę, może spowodować rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

2. Strony ustalają, iż usługi z zakresu przeładunków nie ujęte  w Tabeli 1, a które w czasie trwania usługi mogą wystąpić /np. formatowania kontenerów, podłączenia kontenerów chłodniczych, usługi sztauerskie, załadunki  i rozładunki nietypowych ładunków, zabezpieczenia ładunków, itp./, będą musiały być każdorazowo, uzgodnione w formie pisemnej z Zamawiającym, przed podaniem cen kontrahentom portu.

2.1. W przypadku odstąpienia przez Usługodawcę od ust. 2, jak również w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, co do cen przeładunków – cenę za świadczenie usługi operatora przeładunków ustala Zamawiający Usługę, po przeanalizowaniu  całości kosztów operacji a Operator Przeładunków wykona zlecenie, pod rygorem rozwiązania umowy.   

3. Strony uzgadniają, iż począwszy od stycznia 2013r, ceny ujęte w Tabeli nr1, będą corocznie waloryzowane o średnioroczną inflację ogłaszana przez Prezesa GUS.  

 

§ 5

Czas trwania umowy.

 

1. Strony zawierają umowę na okres 5 lat tj. od 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2016r.

2. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

2.1. rażąco złej jakości świadczonych usług /w tym: świadczenia usług w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia; pracy niesprawnego  sprzętu i ludzi niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; zbyt częsta awaryjność sprzętu świadczącego usługi powodująca m.in. przestoje statków, działając na szkodę i zły wizerunek portu, nietraktowanie wszystkich kontrahentów na równych zasadach, itp./

2.2. nieuregulowanie opłat Zamawiającemu Usługę, związanych z udostępnionym  terenem oraz zużyciem  mediów – zaległość 30 dni od daty płatności.

2.3. zmiany stawek opłat (lub brak uzgodnień z zakresu świadczenia  nowych usług  przeładunkowych) określonych niniejszą umową, bez zgody Zamawiającego Usługę.

2.4. nierzetelność Usługodawcy w respektowaniu warunków niniejszej  umowy /w tym: nieprzestrzeganie przepisów i instrukcji obowiązujących na terminalu przeładunkowo- składowym, brak porozumienia oraz kontaktu z osobą Koordynująca usługę, a także innych wskazówek Zamawiającego Usługę/.

 

3. Umowa może zostać rozwiązana z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, niezależnych od Zamawiającego Usługę lub Usługodawcę /m.in. w tym: kataklizmy, nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne wstrzymujące operacje przeładunkowe  na terminalu; wstrzymanie lub zatrzymanie żeglugi; itp./

 

4. Odstąpienia przez Usługodawcę  od umowy w czasie jej trwania spowoduje:

            4.1. Zatrzymanie wpłaconej kaucjioraz naliczenie dwukrotnej opłaty określonej w  § 6  ust.1,  za niedotrzymanie warunków umowy, z terminem płatności 7 dni od daty     odstąpienia od umowy.

            4.2. Braku możliwości, przystąpienia do kolejnych Konkursów, ogłaszanych przez  Zamawiającego Usługę.

 

 

§ 6

Postanowienia dodatkowe:

 

1. Usługodawca zobowiązany jest do uiszczania opłat z tytułu udostępnienia Terminalu do świadczenia usług Operatora Przeładunków w wysokości:

 

      …....................................................... + VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

      /słownie: …...................................................................................../

                w  wymiarze miesięcznym.

 

Opłata będzie wnoszona przez cały rok kalendarzowy, płatna z góry do 10 – każdego    miesiąca, po wystawieniu faktury przez Zamawiającego Usługę,  począwszy od m-c   stycznia 2012r., na konto Zamawiającego Usługę: Kredyt           Bank O/Elbląg 2815001403-1214000265580000; SWIFT: KRDBPLPN.

Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Zamawiającego Usługę.

 

            1.1. Zamawiający, zastrzega sobie prawo, do naliczenia dodatkowych opłat wprzypadku          zwiększenia obrotów przeładunków powyżej 100 tys. ton /w danym roku kalendarzowym/      – w wysokości 15% od wartości naliczanej usługi przez Operatora Przeładunków     zgodnie z cennikiem opłat – Tabela 1 załącznik 2 do umowy, za każdą kolejną tonę; oraz        powyżej 400 tys. ton /w danym roku kalendarzowym/ - w wysokości 10 % w/w wartości.,        za każdą kolejną tonę.

            1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zwiększenia kwoty określonej w ust. 1 o    średnioroczny wskaźnik inflacji ogłaszanej przez Prezesa GUS, począwszy od stycznia 2013r. 

 

2. Usługodawca zobowiązany jest do uiszczania opłat za zużyte media w związku z prowadzeniem swojej działalności, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat stosowanym w porcie Elbląg, w terminach określonych na fakturze.  Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Zamawiającego Usługę.

 

3. W przypadku nieuregulowania w terminie opłat o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający Usługę ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych a w przypadku zalegania z należnymi opłatami powyżej 30 dni, umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, media zostaną odłączone, sprawa o zapłatę należności może być skierowana na drogę sądowa.

 

4. Usługodawca w ramach kaucji, przed przystąpieniem do podpisania niniejszej umowy, zobowiązany jest wpłacić kwotę w wysokości dwukrotnej opłaty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.: …........................

 /słownie: ….................................................................../, celem zabezpieczenia respektowania warunków umowy oraz jej należytego wykonania.

           

4.1. Kaucja zostanie zwrócona Usługodawcy, po zakończeniu umowy i braku   roszczeń dotyczących  zawartych punktów umowy.

4.2. Kaucja przepada na poczet Zamawiającego Usługę w następujących przypadkach:

            4.2.1. Nie uregulowania wszystkich należności na rzecz Zamawiającego Usługę, po  zakończeniu świadczenia usługi i całkowitym jej rozliczeniu.

            4.2.2. Nie respektowania warunków umowy a w szczególności: § 2 pkt. 7 i 9 oraz  wynikłych strat dla Zamawiającego Usługę z nienależytego wykonania obowiązków  wynikających z § 2 pkt. 10.

            4.2.3. Odstąpienia od  umowy w czasie jej trwania  lub też w przypadku podpisania  umowy, a nie przystąpienia do jej realizacji.

4.3. Kwota wadium, wpłacona przez Usługodawcę, przed rozstrzygnięciem Konkursu, w  wysokości 26.000 zł /dwadzieścia sześć tysięcy zł/; w dniu zawarcia niniejszej umowy, zostaje zaliczona na poczet kaucji.

 

5. prawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

6. stałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego Usługę.

 

7. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

8. Umowa został sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

....................................................                                 .....................................................

      ZAMAWIAJĄCY USŁUGĘ                                                    USŁUGODAWCA

 

 

Załącznik nr 4

do konkursu ofert na świadczenie usług Operatora Przeładunków

 

Tabela 2

 

                        DO KONKURSU OFERT:  OFERTA CENOWA ZA

 

UDOSTĘPNIENIE TERMINALU PRZEŁADUNKOWO – SKŁADOWEGO

W ELBLĄGU DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPERATORA PRZEŁADUNKÓW

 

 

 

 

 

 

1. min. wyznaczone przez Zamawiającego

                  /w wymiarze miesięczny/

 

26.000,00 zł + VAT

 

słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł

 

2. oferta cenowa Oferenta – Usługodawcy

                  /w wymiarze miesięczny/

 

   …....…..............+ VAT

 

 

słownie:    

 

 

 

 

 

 

1. W przypadku zwiększenia obrotów przeładunków na Terminalu, będzie wnoszona poza opłatą stałą - opłata  dodatkowa tj.:

            1.1. zwiększenia obrotów powyżej 100 tys. ton, za każdą kolejną tonę – w  wysokości 15% od wartości naliczonej usługi przez Operatora Przeładunków   zgodnie z cennikiem opłat – Tabela 1, załącznik 2 do umowy

            1.2. zwiększenia obrotów powyżej 400 tys. ton, za każdą kolejną tonę – w  wysokości 10% od wartości naliczonej usługi przez Operatora Przeładunków   zgodnie z cennikiem opłat – Tabela 1, załącznik 2 do umowy

2. Należność płatna, do 10 – go każdego miesiąca z góry, począwszy od miesiąca stycznia 2012r.

3. Opłata będzie wnoszona przez cały rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia, każdego roku), niezależnie od czasu trwania żeglugi w danym roku.

4. Złożona oferta jest ofertą wiążącą w przypadku wygrania Konkursu Ofert na świadczenie usług Operatora Przeładunków na Terminalu w Elblągu.

 

           

 

                                                                                             ….......................................................

                                                                                              data i podpis Oferenta /osoby upoważnionej/

 

  

 

Załącznik nr 3

do konkursu ofert na świadczenie usług Operatora Przeładunków   

 

Tabela 1

DO KONKURSU OFERT NA:  CENNIK

ŚWIADCZENIA USŁUG OPERATORA PRZEŁADUNKOWÓ NA TERMINALU PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWYM W PORCIE ELBLĄG na 2012 rok

 

 

 

L.p.

 

RELACJE

 

zł/tona lub zł/m3 lub zł/kontener *

ceny netto**

 

1. Materiały (ładunki) masowe  (sypkie – bez opakowań tj.: węgiel, piasek, kruszywo, itp.)

 

 

1.1.

 

statek – terminal lub odwrotnie

 

 

1.2.

 

statek - samochód ciężarowy lub odwrotnie

 

 

2. Drobnica (towary liczone w szt., zapakowane w skrzyniach, big bag, paletach, itp.)

 

 

2.1.

 

statek – plac terminalu; wiata  lub odwrotnie

 

 

2.2.

 

statek  – samochód ciężarowy  lub odwrotnie

 

 

2.3.

 

statek – magazyn lub odwrotnie

 

 

2.4.

 

plac terminalu, wiata – samochód ciężarowy  lub odwrotnie

 

 

2.5.

 

plac terminalu, wiata – magazyn lub odwrotnie

 

 

2.6.

 

magazyn – samochód lub odwrotnie

 

 

3. Ładunki  przestrzenne– lekkie (np. styropian, wełna mineralna, itp.)

 

 

3.1.

 

statek – plac terminalu, wiata lub odwrotnie

 

 

3.2.

 

statek – samochód ciężarowy lub odwrotnie

 

 

3.3.

 

statek – magazyn lub odwrotnie

 

 

3.4.

 

plac terminalu,wiata – samochód ciężarowy lub odwrotnie

 

 

3.5.

 

plac terminalu,wiata – magazyn lub odwrotnie

 

 

3.6.

 

magazyn – samochód lub odwrotnie

 

 

4. Ładunki ponadgabarytowe (np. konstrukcje stalowe, inne)  

 

 

4.1.

 

statek – plac terminalu, wiata lub odwrotnie

 

 

4.2.

 

statek – samochód ciężarowy lub odwrotnie

 

 

 

4.3.

 

statek – magazyn lub odwrotnie

 

 

4.4.

 

plac terminalu, wiata – samochód  lub odwrotnie

 

 

 

4.5.

 

plac terminalu, wiata – magazyn lub odwrotnie

 

 

4.6.

 

magazyn – samochód lub odwrotnie

 

 

5. Kontenery                                                                                                               20'                    40'              

 

 

5.1.

 

statek – plac terminalu lub odwrotnie

 

 

 

5.2.

 

plac terminalu – samochód lub odwrotnie

 

 

 

 

Należy z sumować pozycje z tabeli z pkt. 1 + pkt. 2 + pkt. 3+ pkt.4 + pkt. 5

 

                                                                              Razem: 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

*   Należy określić jednostkę miary, np.. ….10,00 zł/tona lub 8,00zł/m3

** Podać ceny netto

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Do oceny  kryterium nr 2 /określonym w warunkach konkursu/, będą z sumowane wszystkie pozycje tabeli. Wynik tej sumy, zostanie podzielony przez ilość pozycji, uzyskana średnia cena, zostanie poddana ocenie do kryterium nr 2.

 

2. Dodatkowo: pozycje z tabeli nr: 1.1; 1.2;  2.1.; 2.4.; 2.5; 2.6; - będą podlegać ocenie, zgodnie z pkt. 3 ust. 3.4, warunków konkursu. 

 

Należy uzupełnić poniższe dane: 

 

1. Za pracę w sobotę opłaty zwiększone o 50 %..; w niedzielę oraz   dnie wolne ustawowo  zwiększone o 100 %..

2. Rozładunki/załadunki:  w godz. od …........... do …......................................................., w razie zapotrzebowania zapewni przeładunki w systemie 24h.

3. Zgłoszenie operacji przeładunkowej min. …............................. godz. przed rozpoczęciem rozładunku.

 

4. Sprawy różne lub do wyjaśnienia:..................................................................................

 

            …....................................................................................................................................

 

            ….....................................................................................................................................

 

Oferta jest ofertą wiążąca w przypadku wygrania Konkursu Ofert na świadczenia usług Operatora Przeładunków na Terminalu w Elblągu.

 

 

                                                                                  …........................................................

                                                                                  data i podpis Oferenta /osoby upoważnionej/
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl