Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2011-12-05 7:59:23


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający:       

 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

tel./fax.  055 234 46 31

e-mail: port@port.elblag.pl

www.port.elblag.pl

 

Przedmiot zamówienia: 

 

- dozór Terminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni,

usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo

wraz

- z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na

  Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –  

   całodobowo.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

01.01.2012r – 31.12.2012r

 

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

12 grudnia 2011 do godz. 11.50

82-300 Elbląg, ul Portowa 1-3

pokój nr 1 – sekretariat Spółki

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

- Dostępna w siedzibie Spółki w Elblągu przy ul. Portowej 1-3;

- Umieszczona na stronie: www.port.elblag.pl

 

Ogłoszenie o przetargu BZP nr: 409422 -2011,

data zamieszczenia: 02.12.2011r.               

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

(SIWZ)

 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego na wykonanie:

 

 

USŁUGI:

Dozór Terminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu

wraz z

Obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na

Terminalu Przeładunkowo-Składowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu

 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust. 8 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsza SIWZ składa się z 7 stron: od nr 1 do nr 8

 

 

Zatwierdzam: Arkadiusz Zgliński

 

 

Elbląg, 28.11.2011r.

 

 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

1.1 Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. ogłosił zamówienie publiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”.

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi określonej w punkcie 2 SIWZ.

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz.U.07.223.1655 wraz z późń. zmianami) - Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4 W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.5.1    „Zamawiający”- Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o..

 • „Postępowanie”- postępowanie prowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 • „SIWZ”- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • „Ustawa”- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.
 • „Zamówienie”- należy przez to rozumieć zamówienie publiczne.
 • „Wykonawca”- podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia i złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 • Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Elbląg

Numer konta bankowego: 28 1500 1403 1214 0002 6558 0000

NIP: 578-24-76-037

REGON: 17042079

KRS: 0000154716

Adres do korespondencji: Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.,

                                          82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

Telefon/ fax: 48 (55) 234-46-31

E-mail: port@port.elblag.pl

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem Zamówienia jest:

Dozór Terminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –całodobowo.

Dozór będzie się odbywał na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie „Wykonawcy” oraz według przepisów Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektu Portowego (ISPS CODE)

wraz z 

Obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –całodobową.

 

 

2.1. Opis terminalu przeładunkowo-składowego:

 

Powierzchnia: 5,0ha; magazyn pow. 1.440m2 wraz z budynkiem biurowo-socjalnym o pow. 117,50m2; wiata: 1.440m2; portiernia: 15,30m2; dwa nabrzeża.

Teren ogrodzony, brama wjazdowa wraz ze szlabanem elektrycznym.

Na terminalu prowadzone są prace przeładunkowe oraz składowanie i magazynowanie towarów.

Na terenie terminalu funkcjonuje parking dla samochodów ciężarowych /niżej opisany/.

Terminal ma charakter „zamknięty” – obowiązuje system przepustek i zezwoleń wjazdów – na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Funkcjonowanie terminalu szczegółowo określają: Instrukcje, Regulaminy, Zarządzenia Dyrektora Spółki.

 

 

2.2. Opis wymogów dotyczących dozorowania, ochrony mienia na Terminalu:

 

1. Firma świadcząca usługę ochrony musi posiadać koncesję na wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

Pracownicy  pełniący służbę ochrony muszą posiadać licencję na wykonywanie swoich obowiązków dotyczących dozorowania i ochrony mienia. 

 

2. Firma świadcząca usługę ochrony  musi zapewnić osoby na posterunku w następujący sposób: 

 • w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień 2012r – min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/
 • w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2012r.

- min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/ oraz jedną dodatkowo osobę w godzinach od 8.00 do 20.00

 

3. Firma świadcząca usługę ochrony  musi dołączyć do oferty  na udzielenie zamówienia: Instrukcję – procedury, pracy, sposobu prowadzenia przez pracownika służb ochrony: dozoru i ochrony, sposób - system prowadzenia służby ochrony Terminalu (a w szczególności: zakres obowiązków pracownika pełniącego służbę, wykaz przewidzianych dokumentów, ewidencji - prowadzonych przez osoby pełniące służbę ochrony itp.)

 

4. Firma, która otrzyma zamówienie ma obowiązek, w terminie do 29 grudnia 2011r., dostarczyć wykaz osób, które będą pełniły służbę ochrony na Terminalu a w tym: imię, nazwisko, telefon do kontaktu, numer licencji.

Dodatkowo musi wyznaczyć osobę, która jest odpowiedzialna (z ramienia firmy dozorującej), nad osobami wyznaczonymi do pełnienia służby ochrony na Terminalu; podać imię, nazwisko, telefon do kontaktu oraz telefon awaryjny obsługiwany całodobowo przez firmę dozorującą Terminal.

Firma dozorująca,  ma obowiązek na koniec każdego m-ca przedstawić Zamawiającemu grafik pracy służby ochrony -  na nadchodzący miesiąc. 

 

5. Firma świadcząca usługę ochrony musi zapewnić pracownikom służby ochrony na Terminalu niezbędne i wymagalne środki ochrony oraz inny niezbędny sprzęt, umożliwiający prawidłową pracę; m.in.:

- radiotelefon; - telefon komórkowy; - latarkę; - lornetkę, itp.

 

6. Pracownicy  pełniący służbę ochrony na Terminalu, zobowiązani są do prowadzenia rejestru – ewidencji Incydentów   wraz z ich opisem, oraz sposobem działania; który będzie każdorazowo po zaistniałym incydencie  przekazywany pracownikowi Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad ochroną oraz porządkiem na Terminalu.

 

7. Firma świadcząca usługę ochrony  zobowiązana jest do przestrzegania i stosowania się do istniejących regulaminów, instrukcji, zarządzeń Dyrektora Spółki Zamawiającego obowiązujących na Terminalu oraz innych poleceń dotyczących wykonania Zamówienia – wydanych przez Zarząd Zamawiającego.

 

8. W ramach potrzeby i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie , przewiduje się, iż pracownicy służby ochrony, muszą  przeprowadzać kontrolę osób przy wejściu i wyjściu z obiektu; kontrolę pojazdów, kontrolę załogi statków /na podstawie i zgodnie z procedurami firmy świadczącej usługę ochrony/.

 

 

 

2.3. Opis Niestrzeżonego parkingu dla samochodów ciężarowych:

 

Całodobowy parking dla Tir-ów, z możliwością pozostawienia samochodu osobowego w relacji wymiennej (tj.TIR - osobowy; osobowy-TIR).

Parking płatny dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych wg cennika Zamawiającego.

Sprzedaż biletów – kasa fiskalna. Kasę fiskalną wraz z przeszkoleniem pracowników zapewnia Zamawiający.

Odpowiedzialność za prawidłową sprzedaż biletów, powierzoną gotówkę, powierzone mienie ponosi Wykonawca.

Sprzedaż z parkingu rozliczana będzie raz w tygodniu, na odrębnie ustalonych zasadach.

Średnia miesięczna gotówkowa sprzedaży biletów w roku 2011 wynosiła ok. 3.500 - zł /brutto/.

Ilość sprzedawanych biletów w wymiarze miesięcznym w roku 2011 wynosiła ok. 150 szt.

Funkcjonowanie i obsługę parkingu określają: Instrukcje, Regulaminy, Zarządzenia Dyrektora Spółki.

 

 

2.4. Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy protokolarnie nieruchomości wraz z niezbędnymi obowiązującymi Instrukcjami i Regulaminami.

Do świadczenia zamawianej usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy budynek portierni.

Wykonawca zapewni obsłudze ochrony: umeblowanie, materiały biurowe, środki czystości.

Za estetykę pomieszczeń portierni i przyległego terenu odpowiada Wykonawca.

 

Zamawiający zapewni sprawne funkcjonowanie i naprawę urządzeń, które będą powierzone Wykonawcy do prawidłowego świadczenia usługi /m.in.: szlaban elektryczny, kasa fiskalna, dzwonek elektryczny/, pod warunkiem, iż uszkodzeń nie dokona Wykonawca.

W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą urządzeń, za powstałe szkody i naprawę odpowiada Wykonawca.

 

Prowadzenie dozoru terminalu według przepisów Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektu Portowego (ISPS Code), nie wiąże się /na obecną chwilę/ z posiadaniem dodatkowych uprawnień, certyfikatów, licencji.

 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie,  ma obowiązek, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu, kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej z racji prowadzenia swojej działalności.

 

Usługa będzie świadczona w terminie od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia

      z dniem 01 stycznia 2012r, zakończy 31 grudnia 2012r.

3.2 Miejscem wykonania zamówienia jest Terminal Przeładunkowo-Składowy przy

      ul. Radomskiej 23d w Elblągu.

 

4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA

    OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

4.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się

      wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4.1.2   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia;

 4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

          zamówienia;

 4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24Ustawy

 

4.2. Wykonawca musi przedłożyć w ofercie:

4.2.1. Dokumenty (mogą być kopią poświadczoną za zgodność z 

         oryginałem przez Wykonawcę) -  o których mowa w ust. 4.1. pkt. 4.1.1.

4.2.2. Oświadczenia  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

          Wykonawcy, o których mowa w ust. 4.1.2; 4.1.3.;  4.1.4.

 

 

5.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ  

    WYKONAWCY zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy

 

     W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy

   z Wykonawców powinien wraz z ofertą przedłożyć następujące oświadczenia

   i dokumenty:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zmówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem należnych podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłaceniem składek lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.   
 • Instrukcja – procedury, pracy, sposoby prowadzenia przez pracownika służb ochrony: dozoru i ochrony mienia
 • zaakceptowany projekt umowy na świadczenie usługi, dołączony do SIWZ

 

Dokumenty i zaświadczenia mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oświadczenia podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy, Zamawiający nie określił formularzy oświadczeń.

 

6.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

 

6.1 Wszelkiego rodzaju wnioski, zapytania, zawiadomienia, informacje itp. 

       Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

6.2 Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą telefaksu,

      (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną ( na adres

       e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ).

6.3. Wyjaśnienia treści SWIZ Zamawiający udzieli niezwłocznie,  jednak nie później niż na 

       3 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści

       SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa  

       połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

      

 

7.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest P. Agnieszka Marciniak tel. (55) 234-46-31, 508 228 665.

 

8.WADIUM

 

   Wadium nie jest wymagane.

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

 

Termin związania Wykonawcy z ofertą określa się na 30dni od terminu składania ofert. 

 

 

10. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami

      zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami

      określonymi w tym dokumencie. Składając ofertę oświadczają, iż przyjmują w niej

      zawarte warunki.

 

10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i

        złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują

         się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem

         Zamawiającego.

 

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,

  komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty   

  powinny być spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane 

  przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

 

 

 

10.4 Na ofertę składa się:

 

 

      10.4.1 Formularz cenowy oferty z podaniem:

           

 • Wynagrodzenie bruttoWykonawcy za świadczone usługi na rzecz  Zamawiającego w złotych polskich /określić kwotę netto i kwotę VAT/ .

/tj.:

kwota brutto: ..............................

stawka + kwota VAT: .............................

kwota netto: ...................................../

 • Kwotę podać za świadczenie usługi za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
 • Podać stawkę VAT  w wysokości obowiązującej w dniu złożenia oferty.
 • W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie świadczenia usługi, zgodnie z niniejszym zamówieniem, stawka VAT również ulegnie zmianie

 

W SIWZ nie ma załączonego formularza cenowego, Wykonawca musi sam go stworzyć.

 

10.4.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia 

           warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane 

           zgodnie z punktem 4 SIWZ.

10.4.3 Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 5 SIWZ.

 

10.5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem,

           że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty

           wymaga formy pisemnej.

 

      10.6.  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zapakowane w dwóch

              kopertach i oznakować w sposób następujący:

              „pierwsza zewnętrzna”.: zaadresować:

                                                     Zarząd  Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

 

             „druga wewnętrzna”.:      Oferta na dozór Terminalu Przeładunkowo-

                                                     Składowego z obsługę portierni oraz obsługi parkingu - 

                                              w porcie Elbląg.

 

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 

11.1 Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia2011r.o godz. 11.50, w

         sekretariacie Spółki - pokój nr 1.          

         Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11.2 Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia2011ro godzinie 12.00

 

11.3 Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione obecnym 

        a nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek pisemny.

 

 

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 

12.1 Jedynym kryterium oceny jest cena.

Z tytułu kryterium maks. ilość punktów wynosi 100. Oferta o niższej cenie brutto uzyska 100 pkt. pozostałe ceny dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą najkorzystniejszą ceną brutto wg wzoru:

 

C = (Cmin : Co) x 100

Gdzie:

C- liczba pkt. przyznana ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

Cmin- najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert

Co- cena oferty podana przez wykonawcę dla której wynik jest obliczany.

 

12.2 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 

13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ – art. 180 ustawy prawo

 zamówień publicznych

 

13.1 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz

 w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują przepisy prawa, Wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Izby - Krajowej Izby Odwoławczej.

 

13.2 Termin wniesienia odwołania wynosi 5dniod dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

 

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.

 

14.1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie o ile umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  

 

Umowa Nr ZPME    /    /

 

zawarta w dniu                 pomiędzy:

 

Zarządem Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Portowej 1-3, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez:

 1. Arkadiusza Zglińskiego – Dyrektora Spółki

a

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 

1.

o następującej treści:

 

§ 1

 

Zakres umowy

 

 

1. W wyniku postępowania, przeprowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - w trybie przetargu nieograniczonego na:

dozór Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu

wraz

z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu.

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usługi zgodnie

z zamówieniem.

 

2.Dozór będzie się odbywał na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie „Wykonawcy” oraz według przepisów Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Obiektu Portowego (ISPS CODE) – całodobowo; obsługa parkingu całodobowa.

Dozór, obsługa portierni i parkingu prowadzona zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego i szczegółowo określona w § 5 niniejszej umowy.

 

3. Wykonawca z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi ponosi odpowiedzialność za dozorowany przez niego obiekt i znajdujące się na nim mienie oraz mienie ruchome przekazane przez Zamawiającego do świadczenia usługi.

 

§ 2

 

Wynagrodzenie

 

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy tj:

 

1.1 za realizację zadania określonego w § 1 :

      ................................ kwota netto       zł + podatek VAT  tj.:   zł

      /słownie netto: ..............................................................................

      kwota brutto                                                              zł

 

          słownie brutto:

 

1.2  Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany kwoty (stawki) VAT w przypadku gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do zmiany stawki podatku VAT.

Kwota netto zamówienia nie ulegnie zmianie.

 

1.3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w wymiarze miesięcznym, w sposób następujący:

                      1.3.1. za m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień 2012r

                        – w wysokości: ….......... + VAT

                      1.3.2. za m-c czerwiec,lipiec, sierpień, wrzesień 2012r.

                        - w wysokości: ….................. + VAT

 

2. Kwota określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadań, będących przedmiotem niniejszej umowy.

 

3. Ceny nie będą waloryzowane.

 

§ 3

Termin

 

Ustala się termin realizacji usługi: od 01 styczeń 2012r do 31 grudnia 2012r.

 

 

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

 

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce wykonania usługi w terminie od 01 stycznia 2012r., przekazuje protokolarnie nieruchomości i mienie wraz z niezbędnymi obowiązującymi Instrukcjami, Regulaminami i Zarządzeniami.
 2. Do świadczenia zamawianej usługi- zadań Zamawiający przekaże Wykonawcy budynek portierni. Za zużyte media /energia elektryczna, wod.- kan/,  w budynku portierni, zostanie obciążony Wykonawca, na podstawie ustalonej przez Zamawiającego  kwoty ryczałtu w wymiarze określonym w § 6 ust. 3.
 3. Zamawiający zapewni sprawne funkcjonowanie i naprawę urządzeń, które będą powierzone Wykonawcy do prawidłowego świadczenia usługi /m.in.: szlaban elektryczny, kasa fiskalna, dzwonek elektryczny/, pod warunkiem, iż uszkodzeń nie dokona Wykonawca.
 4. Zamawiający zapewni kasę fiskalną oraz przeszkolenie obsługi w tym zakresie.

 

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania określonego w § 1.

 

2. Opis szczegółowy obowiązków w zakresie dozorowania i ochrony mienia:

2.1. Wykonawcaświadczący usługę dozoru musi posiadać koncesję na wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

Pracownicy  pełniący służbę ochrony muszą posiadać licencję na wykonywanie swoich obowiązków dotyczących dozorowania i ochrony mienia. 

Kserokopie w/w dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem dołączy do niniejszej umowy.

2.2. Wykonawca  ma obowiązek zapewnić osoby na posterunku w następujący sposób: 

 1. w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień 2012r – min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/
 2. w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2012r.

- min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/ oraz jedną dodatkowo osobę w godzinach od 8.00 do 20.00

2.3. Wykonawca dołącza do umowy: Instrukcję – procedury  pracy, sposobu prowadzenia przez pracownika służb ochrony: dozoru i ochrony, sposób - system prowadzenia służby ochrony Terminalu (a w szczególności: zakres obowiązków pracownika pełniącego służbę, wykaz przewidzianych dokumentów, ewidencji - prowadzonych przez osoby pełniące służbę ochrony itp.), zał. nr ….. do umowy.

2.4. Wykonawca dołącza najpóźniej w terminie do 29 grudnia 2011r., wykaz osób, które będą pełniły służbę ochrony na Terminalu a w tym: imię, nazwisko, telefon do kontaktu, numer licencji.

Dodatkowo wyznacza osobę, która jest odpowiedzialna (z ramienia Wykonawcy), nad osobami wyznaczonymi do pełnienia służby ochrony na Terminalu; poda imię, nazwisko, telefon do kontaktu oraz telefon awaryjny obsługiwany całodobowo przez firmę Wykonawcy.

W razie potrzeby, aktualizuje na bieżąco powyższe dane.

Wykazy osób – zał. nr …... do umowy

2.5. Wykonawca ma obowiązek na koniec każdego m-ca przedstawić Zamawiającemu grafik pracy służby ochrony -  na nadchodzący miesiąc. W przypadku pełnienia służby w m-cu styczniu 2012r., przekaże grafik do 31 grudnia 2011r.

2.6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom służby ochrony na Terminalu niezbędne i wymagalne środki ochrony oraz inny niezbędny sprzęt, umożliwiający prawidłową pracę; m.in.:

- radiotelefon; - telefon komórkowy; - latarkę; - lornetkę, itp.

2.7. Pracownicy  pełniący służbę ochrony na Terminalu, zobowiązani są do prowadzenia rejestru – ewidencji Incydentów   wraz z ich opisem, oraz sposobem działania; który będzie każdorazowo po zaistniałym incydencie będzie  przekazywany pracownikowi Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za nadzór nad ochroną oraz porządkiem na Terminalu

/p. Agnieszka Marciniak- specjalista ds. obsługi portu i kontrahentów; tel. kom.:  508 228 665, tel./fax: 55 234 46 31, e-mail: agnieszka.marciniak@port.elblag.pl/.

2.8. W ramach potrzeby i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie pracownicy służby ochrony, zobowiązani są do  przeprowadzania kontroli osób przy wejściu i wyjściu z obiektu; kontrolę pojazdów, kontrolę załogi statków /na podstawie i zgodnie z procedurami firmy świadczącej usługę ochrony/.

 

           3. Opis szczegółowy w zakresie obsługi parkingu:

3.1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży biletów parkingowych przy użyciu kasy fiskalnej. Kasę fiskalną wraz z przeszkoleniem obsługi zapewnia Zamawiający.

3.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową sprzedaż biletów, powierzoną gotówkę, powierzone mienie. Sprzedaż z parkingu będzie rozliczana raz w tygodniu, na odrębnie ustalonych zasadach, z wykorzystaniem zestawień 7 dniowych z kasy fiskalnej.

3.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie ewidencjonowania obrotu na Terminalu przy zastosowaniu kasy fiskalnej Zamawiającego oraz do rozliczeń 7 dniowych (gotówki i paragonów)

 

            4. Za estetykę pomieszczeń portierni i przyległego terenu odpowiada Wykonawca.

            5. Wykonawca zapewni swoim pracownikom  - dozoru: umeblowanie, materiały biurowe,              środki czystości.

            6. W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą przekazanych                         urządzeń, za naprawę powstałych szkód i ich naprawę odpowiada Wykonawca.

            7. Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności wobec Zamawiającego z  tytułu zużytych mediów w udostępnionym budynku portierni, zgodnie z ustalonym  przez Zamawiającego kwotą ryczałtu, określonego w § 6 ust. 3.

            8. Wykonawca jest zobowiązany  do  przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, instrukcji  systemu przepustkowego w zakresie ruchu osobowego, samochodowego i  materiałowego na terenie terminalu przeładunkowego, regulaminu parkingu płatnego  niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na terminalu przeładunkowym i innych  regulaminów i Zarządzeń dotyczących obsługi i prac na terminalu – w zakresie  świadczenia swoich usług oraz wykonywanie wszelkich zaleceń Zamawiającego   dotyczących przedmiotu umowy.

            9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie będące na dozorowanym obiekcie a  które jest własnością użytkowników obiektu oraz pilnuje aby użytkownicy obiektu  odpowiednio zabezpieczyli swoje mienie przed kradzieżą, dewastacją, itp. oraz   zgodnie z przepisami p.poż i bhp.

                 W przypadku braku porozumienia pomiędzy Wykonawcą usługi a użytkownikami          

                terminalu, Wykonawca ma obowiązek o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.

          10.  Wykonawca oświadcza, iż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi posiada                  

                  aktualne ubezpieczenia z zakresu świadczenia swoich usług i załącza                               

                  kserokopię polisy do niniejszej umowy.

 

 

§ 6

Płatności – rozliczenia

 

1. Rozliczenie płatności odbywać się będzie w okresach miesięcznych, /tj. wynagrodzenie określone w  § 2 podzielone zostanie na 12 nierównych  rat/, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

                - w  miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad,                           

               grudzień w wysokości:

               - w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

                w wysokości:

Raty są nierówne z uwagi, na to iż, zgodnie z zamówieniem oraz § 5 ust.2 p.pkt. 2.2. ,  Zamawiający określił iż w czterech miesiącach (VI; VII; VIII; IX), przy dozorze, ochronie  Terminalu przewiduje się dwie osoby, jednocześnie,na posterunku.

2. Faktury VAT za wykonanie usługi, będą wystawiane przez Wykonawcę ostatniego dnia  każdego okresu rozliczeniowego i płatne w terminie 21 dni od daty wpływu faktury.

3. Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności wobec Zamawiającego z tytułu zużytych mediów w udostępnionym budynku portierni, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego kwotą ryczałtu w wysokości: 320,00 zł + VAT, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 7

Kary

 

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

     wykonanie usługi w   formie kar umownych w następujących wypadkach i 

     wysokościach:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 • zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień;
 • odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy.
 • Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
 • odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto

 

       2.   W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do 

     zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.

 

       3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez

odszkodowania  w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości wykonanej usługi a w szczególności:

 1. w przypadku nieprzestrzegania regulaminów i przepisów obowiązujących na przedmiocie zamówienia;
 2. udostępnianie przedmiotu umowy dozoru osobom nieuprawnionym;
 3. wykonywanie zamówienia (pracy) niezgodnie z Kodeksem Pracy

      4.   Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on     dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

 

      5.  Zasada ustalenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy    

           strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 8

Postanowienia ogólne

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Nieważne z mocy ustawy o zamówieniach publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego lub odbiegały od treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6.Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

 

 

 

 

                          ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl