Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2012-11-26 13:28:14


Zamawiający:       

 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

tel./fax.  055 234 46 31

e-mail: port@port.elblag.pl

www.port.elblag.pl

 

Przedmiot zamówienia: 

 

- dozór i ochronaTerminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni,

usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo

wraz

- z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na

  Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –  

   całodobowo. 

Elbląg, dn.26.11.2012r

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający:       

 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

tel./fax.  055 234 46 31

e-mail: port@port.elblag.pl

www.port.elblag.pl

 

Przedmiot zamówienia: 

 

- dozór i ochronaTerminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni,

usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo

wraz

- z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na

  Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –  

   całodobowo.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

01.01.2013r – 31.12.2014r – tj. 24 miesiące

 

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

10 grudnia 2012 do godz. 11.50

82-300 Elbląg, ul Portowa 1-3

pokój nr 1 – sekretariat Spółki, w godz. 7.00 – 15.00

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

- Dostępna w siedzibie Spółki w Elblągu przy ul. Portowej 1-3;

- Umieszczona na stronie: www.port.elblag.pl

 

Ogłoszenie o przetargu BZP nr: 470892-2012,

data zamieszczenia: 26.11.2012r.        

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

(SIWZ)

 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego na wykonanie:

 

 

USŁUGI:

Dozór i ochrona Terminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu

wraz z

Obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na

Terminalu Przeładunkowo-Składowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu

 

                

 

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust. 8 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsza SIWZ składa się z 8 stron: od nr 1 do nr 8

 

 

Zatwierdzam:  Dyrektor Spółki

                        Arkadiusz Zgliński

 

 

Elbląg, 21.11.2012r.

 

 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 

1.1.. Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. ogłosił zamówienie publiczne w postępowaniu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”- art.39 ustawy prawo zamówień publicznych.

1.2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi określonej w punkcie 2 SIWZ.

1.3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz.U.10.113.759 wraz z późń. zmianami) - Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4. W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

1.5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.5.1    „Zamawiający”- Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o..

1.5.2.   „Postępowanie”- postępowanie prowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji.

             1.5.3.  „SIWZ”- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

             1.5.4.  „Ustawa”- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

             1.5.5.  „Zamówienie”- należy przez to rozumieć zamówienie publiczne.

             1.5.6. „Wykonawca”- podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia i złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.6. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Elbląg

Numer konta bankowego: 28 1500 1403 1214 0002 6558 0000

NIP: 578-24-76-037

REGON: 17042079

KRS: 0000154716

Adres do korespondencji: Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.,

                                          82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

Telefon/ fax: 48 (55) 234-46-31

E-mail: port@port.elblag.pl

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem Zamówienia jest:

Dozór i ochrona Terminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –całodobowo.

Dozór będzie się odbywał na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie „Wykonawcy”

wraz z 

Obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –całodobową, zgodnie z Regulaminem Zamawiającego.

 

         Usługa będzie świadczona w terminie od 01.01.2013r do 31.12.2014r tj. 24 miesiące.

 

2.1. Opis terminalu przeładunkowo-składowego:

 

Powierzchnia: 5,0ha; magazyn pow. 1.440m2 wraz z budynkiem biurowo-socjalnym o pow. 117,50m2; wiata: 1.440m2; portiernia: 15,30m2; dwa nabrzeża.

Teren ogrodzony, brama wjazdowa wraz ze szlabanem elektrycznym.

Na terminalu prowadzone są prace przeładunkowe oraz składowanie i magazynowanie towarów.

Na terenie terminalu funkcjonuje parking dla samochodów ciężarowych /opisany w p.pkt. 2.3./.

Terminal ma charakter „zamknięty” – obowiązuje system przepustek i zezwoleń wjazdów – na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Funkcjonowanie terminalu szczegółowo określają: Instrukcje, Regulaminy, Zarządzenia Dyrektora Spółki.

 

 

2.2. Opis wymogów dotyczących dozorowania i ochrony na Terminalu:

 

1. Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

Min. jeden pracownik z zespołu osób pełniący służbę dozoru i ochrony musi posiadać licencję na wykonywanie swoich obowiązków dotyczących dozorowania i ochrony mienia. 

 

2. Wykonawca musi zapewnić osoby na posterunku w następujący sposób: 

 • w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień – min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/
 • w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień - min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/ oraz jedną dodatkowo osobę w godzinach od 8.00 do 20.00

 

3. Wykonawca musi dołączyć do oferty na udzielenie zamówienia: Instrukcję – procedury pracy, sposób prowadzenia dozoru pracownika służb dozoru i ochrony Terminalu (a w szczególności: zakres obowiązków pracownika pełniącego służbę, wykaz przewidzianych dokumentów, prowadzonych ewidencji, itp.)

 

4. Wykonawca, który otrzyma zamówienie ma obowiązek, w terminie do 28 grudnia 2012r., dostarczyć wykaz osób, które będą pełniły służbę ochrony na Terminalu a w tym: imię, nazwisko, telefon do kontaktu, w przypadku posiadania licencji jej numer oraz grafik pracy na styczeń 2013r.

Wykonawca musi wyznaczyć osobę „kierownika” sprawującego nadzór nad osobami wyznaczonymi do pełnienia służby dozoru i ochrony na Terminalu; podać imię, nazwisko, telefon do kontaktu oraz telefon awaryjny obsługiwany całodobowo przez Wykonawcę.

Wykonawca,  ma obowiązek na koniec każdego m-ca przedstawić Zamawiającemu grafik pracy służby dozoru i ochrony -  na nadchodzący miesiąc. 

 

5. Wykonawca musi zapewnić pracownikom służby dozoru i ochrony na Terminalu niezbędne i wymagalne środki ochrony oraz inny niezbędny sprzęt, umożliwiający prawidłową pracę; m.in.:- radiotelefon; - telefon komórkowy; - latarkę; - lornetkę, itp.

 

6. Pracownicy  pełniący służbę ochrony na Terminalu, zobowiązani są do prowadzenia rejestru – ewidencji Incydentów   wraz z ich opisem, oraz sposobem działania; który będzie każdorazowo po zaistniałym incydencie  przekazywany pracownikowi Zamawiającego, odpowiedzialnemu za nadzór nad ochroną oraz porządkiem na Terminalu.

 

7. Pracownicy pełniącą służbę dozoru i ochrony na Terminalu, zobowiązani są do przestrzegania i stosowania istniejących regulaminów, instrukcji, zarządzeń Dyrektora Spółki Zamawiającego obowiązujących na Terminalu oraz innych poleceń dotyczących wykonania Zamówienia – wydanych przez Zamawiającego.

 

8. W ramach potrzeby i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie , przewiduje się, iż pracownicy służby dozoru i ochrony, mają obowiązek przeprowadzać kontrolę osób przy wejściu i wyjściu z obiektu; kontrolę pojazdów, kontrolę załogi statków /na podstawie i zgodnie z procedurami firmy świadczącej usługę dozoru i ochrony/.

 

 

 

2.3. Opis Niestrzeżonego parkingu dla samochodów ciężarowych:

 

Całodobowy parking dla Tir-ów, z możliwością pozostawienia samochodu osobowego w relacji wymiennej (tj.TIR - osobowy; osobowy-TIR).

Parking płatny dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych wg cennika Zamawiającego.

Sprzedaż biletów – kasa fiskalna. Kasę fiskalną wraz z przeszkoleniem pracowników zapewnia Zamawiający.

Odpowiedzialność za prawidłową sprzedaż biletów, powierzoną gotówkę, powierzone mienie ponosi Wykonawca. Wykonawca musi zapewnić obsłudze parkingu „pogotowie kasowe” - celem wydawania reszty klientom parkingu /w roku 2012 była to kwota 100,00zł/.

Sprzedaż z parkingu rozliczana będzie raz w tygodniu, na odrębnie ustalonych zasadach.

Średnia miesięczna gotówkowa sprzedaży biletów w roku 2012 wynosiła ok. 4.000 - zł /brutto/.

Ilość sprzedawanych biletów w wymiarze miesięcznym w roku 2012 wynosiła ok. 150 szt.

Funkcjonowanie i obsługę parkingu określają: Instrukcje, Regulaminy, Zarządzenia Dyrektora Spółki.

 

 

2.4. Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy protokolarnie nieruchomości wraz z niezbędnymi obowiązującymi Instrukcjami i Regulaminami.

 

Do świadczenia zamawianej usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy budynek portierni.

Wykonawca ponosi koszty z tytułu zużytych mediów przez pracowników służb dozoru i ochrony, w wyznaczonej kwocie ryczałtu w wysokości: 330,00 zł + VAT, w wymiarze miesięcznym.

Wykonawca zapewni obsłudze ochrony: umeblowanie, materiały biurowe, środki higieny osobistej oraz środki czystości.

Za estetykę pomieszczeń portierni i przyległego terenu odpowiada Wykonawca.

 

Zamawiający zapewni sprawne funkcjonowanie i naprawę urządzeń, które będą powierzone Wykonawcy do prawidłowego świadczenia usługi /m.in.: szlaban elektryczny, kasa fiskalna, dzwonek elektryczny/, pod warunkiem, iż uszkodzeń nie dokona Wykonawca.

W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą urządzeń, za powstałe szkody i naprawę odpowiada Wykonawca.

 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, ma obowiązek, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej z racji prowadzenia swojej działalności, pod rygorem nie przystąpienia do realizacji zamówienia. 

 

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia

      z dniem 01 stycznia 2013r. a zakończy 31 grudnia 2014r.

 

3.2 Miejscem wykonania zamówienia jest Terminal Przeładunkowo-Składowy przy

      ul. Radomskiej 23d w Elblągu.

 

        4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA

    OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

4.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się

      wykonawcy, którzy:

 •   posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

  /koncesja/,

         4.1.2.     posiadają wiedzę i doświadczenie /referencje/,

         4.1.3.     dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

              zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

              udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia             /oświadczenie Wykonawcy/ oraz złożą oświadczenie mówiące o tym, iż w                            przypadku gdy, w czasie trwania realizacji zamówienia będą dokonywane                                   zmiany w osobach realizujących zamówienie to Wykonawca                                                 musi dokonać zmian osobowych tak aby spełniały one warunki na dzień                             otwarcia Ofert.

 4.1.4.   przedstawią kserokopię aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej z tytułu 

             prowadzonej działalności

         

 4.1.5.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24ust.1 Ustawy  

             /oświadczenie/

 

 

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ  

    WYKONAWCY zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien wraz z ofertą przedłożyć następujące oświadczeni i dokumenty:

 

5.1. oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust.1

 

5.2. koncesje, zezwolenia,  licencje – o których mowa pkt. 4 p.pkt.  4.1.1.

 

5.3. dokumenty o których mowa w pkt. 4  p.pkt.:  4.1.2;  4.1.4.

 

5.4. oświadczenia  podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

                        Wykonawcy o których mowa w pkt. 4 p.pkt. 4.1.3.

 

5.5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

 

5.6. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem należnych podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

 

5.7. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłaceniem składek lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

  

5.8. Instrukcja – procedury pracy, sposób prowadzenia dozoru pracownika służb dozoru i ochrony Terminalu o której mowa w pkt. 2 p.pkt. 2.2. ust. 3

 

5.9. zaakceptowany projekt umowy na świadczenie usługi, dołączony do SIWZ /w sposób następujący: należy zaparafować każdą stronę umowy, na ostatniej stronie napisać: „akceptuję” i podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy/.

 

 

Dokumenty, zaświadczenia, oświadczenia mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy.

 

Zamawiający nie określił formularzy oświadczeń.

 

6.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

 

6.1 Wszelkiego rodzaju wnioski, zapytania, zawiadomienia, informacje itp. 

       Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na e-mail lub faksem.

6.2 Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu,

      (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną ( na adres

       e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ).

6.3. Wyjaśnienia treści SWIZ Zamawiający udzieli niezwłocznie,  jednak nie później niż na 

       3 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści

       SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa  

       połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

      

 

7.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest P. Agnieszka Marciniak tel. (55) 234-46-31, 508 228 665.

 

8.WADIUM

 

   Wadium nie jest wymagane.

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

 

Termin związania Wykonawcy z ofertą określa się na 30dni od terminu składania ofert. 

 

 

10. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami

      zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami

      określonymi w tym dokumencie. Składając ofertę oświadczają, iż przyjmują w niej

      zawarte warunki.

 

10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i

        złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują

         się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem

         Zamawiającego.

 

10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,

  komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty   

  powinny być spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane 

  przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

 

 

 

10.4 Na ofertę składa się:

 

 

      10.4.1 Formularz cenowy oferty z podaniem:

           

 • Wynagrodzenie bruttoWykonawcy za świadczone usługi na rzecz  Zamawiającego w złotych polskich /określić kwotę netto i kwotę VAT/ .

/tj.:

kwota brutto: ..............................

stawka + kwota VAT: .............................

kwota netto: ...................................../

 • Kwotę podać za świadczenie usługi za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. tj. 24 miesięcy
 • Podać stawkę VAT  w wysokości obowiązującej w dniu złożenia oferty.
 • W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie świadczenia usługi, zgodnie z niniejszym zamówieniem, stawka VAT również ulegnie zmianie.

     

 

W SIWZ nie ma załączonego formularza cenowego, Wykonawca musi sam go stworzyć.

 

10.4.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia 

           warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane 

           zgodnie z punktem 4 i 5 SIWZ.

 

10.5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem,

           że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty

           wymaga formy pisemnej.

 

      10.6.  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zapakowane w dwóch

              zamkniętych kopertach i oznakować w sposób następujący:

              „pierwsza zewnętrzna”.: zaadresować:

                                                     Zarząd  Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

 

             „druga wewnętrzna”.:      Oferta na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo-

                                                     Składowego z obsługę portierni oraz obsługi parkingu - 

                                              w porcie Elbląg

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 

11.1 Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia2012r.o godz. 11.50, w

         - pokój nr 1.          

         Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11.2 Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia2012ro godzinie 12.00

 

11.3 Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione obecnym 

        a nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

 

 

12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 

12.1 Jedynym kryterium oceny jest cena.

Z tytułu kryterium maks. ilość punktów wynosi 100. Oferta o niższej cenie brutto uzyska 100 pkt. pozostałe ceny dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą najkorzystniejszą ceną brutto wg wzoru:

 

C = (Cmin : Co) x 100

Gdzie:

C- liczba pkt. przyznana ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

Cmin- najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert

Co- cena oferty podana przez wykonawcę dla której wynik jest obliczany.

 

12.2 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 

13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ – art. 180 ustawy prawo

            zamówień publicznych

 

13.1 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz

        w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności,

        których podjęcie nakazują przepisy prawa, Wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Izby - Krajowej Izby Odwoławczej.

 

13.2 Termin wniesienia odwołania wynosi 5dniod dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

 

 

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

         PO WYBORZE OFERTY.

 

14.1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie o ile umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

Umowa Nr ZPME    /    /

 

zawarta w dniu                 pomiędzy:

 

Zarządem Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Portowej 1-3, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez:

 1. Arkadiusza Zglińskiego – Dyrektora Spółki

a

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 

1.

o następującej treści:

§ 1

 

Zakres umowy

 

 

1. W wyniku postępowania, przeprowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - w trybie przetargu nieograniczonego na:

dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu

wraz

z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usługi zgodnie

z zamówieniem.

 

2.Dozór i ochrona będzie się odbywała na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie „Wykonawcy”  – całodobowo; obsługa parkingu całodobowa.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego i szczegółowo określona w § 5 niniejszej umowy.

 

3. Wykonawca z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi ponosi odpowiedzialność za dozorowany przez niego obiekt i znajdujące się na nim mienie oraz mienie ruchome przekazane przez Zamawiającego do świadczenia usługi.

 

 

§ 2

 

Wynagrodzenie

 

 1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy tj:

 

1.1. za realizację zadania określonego w § 1 :

      ................................ kwota netto       zł + podatek VAT  tj.:   zł

      /słownie netto: ..............................................................................

      kwota brutto                                                              zł

 

          słownie brutto:

 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany kwoty (stawki) VAT w przypadku gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do zmiany stawki podatku VAT.

Kwota netto zamówienia nie ulegnie zmianie.

 

               2.3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w wymiarze miesięcznym, w                              sposób następujący:

                      2.3.1. za m-c styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad,                                              grudzień

                        – w wysokości: ….......... + VAT

                      2.3.2. za m-c czerwiec,lipiec, sierpień, wrzesień

                        - w wysokości: ….................. + VAT

 

3.Kwota określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadań, będących przedmiotem niniejszej umowy.

 

4.Wynagrodzenie od 1 stycznia 2014  będzie zwaloryzowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS o średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS za rok 2013.

 

§ 3

Termin

 

Ustala się termin realizacji usługi: od 01 styczeń 2013r do 31 grudnia 2014r tj. 24 miesiące.

 

 

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

 

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce wykonania usługi w terminie od 01 stycznia 2013r., przekazuje protokolarnie nieruchomości i mienie wraz z niezbędnymi obowiązującymi Instrukcjami, Regulaminami i Zarządzeniami.
 2. Do świadczenia zamawianej usługi- zadań Zamawiający przekaże Wykonawcy budynek portierni. Za zużyte media /energia elektryczna, wod.- kan/,  w budynku portierni, zostanie obciążony Wykonawca, na podstawie ustalonej przez Zamawiającego  kwoty ryczałtu w wymiarze określonym w § 6 ust. 3.
 3. Zamawiający zapewni sprawne funkcjonowanie i naprawę urządzeń, które będą powierzone Wykonawcy do prawidłowego świadczenia usługi /m.in.: szlaban elektryczny, kasa fiskalna, dzwonek elektryczny/, pod warunkiem, iż uszkodzeń nie dokona Wykonawca.
 4. Zamawiający zapewni kasę fiskalną oraz przeszkolenie obsługi w tym zakresie.

 

 

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania określonego w § 1.

 

2. Opis szczegółowy obowiązków w zakresie dozorowania i ochrony:

            2.1. Wykonawcaświadczący usługę dozoru i ochrony musi posiadać koncesję na          wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

            Minimum jeden pracownik  pełniący służbę ochrony muszą posiadać licencję na            wykonywanie swoich obowiązków dotyczących dozorowania i ochrony. 

            Kserokopie w/w dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem dołączy do   niniejszej umowy.

            2.2. Wykonawca  ma obowiązek zapewnić osoby na posterunku w następujący sposób: 

 1. w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień – min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/
 2. w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

            - min. jedną osobę na posterunku /całodobowo/ oraz jedną dodatkowo osobę w   godzinach od 8.00 do 20.00

            2.3. Wykonawca dołącza do umowy: Instrukcję – procedury  pracy, sposób prowadzenia          dozoru i ochrony pracownika służby ochrony Terminalu (a w szczególności: zakres         obowiązków pracownika pełniącego służbę, wykaz przewidzianych dokumentów,    prowadzonych ewidencji itp.), zał. nr ….. do umowy.

            2.4. Wykonawca dołączy najpóźniej w terminie do 28 grudnia 2012r., wykaz osób, które            będą pełniły służbę dozoru i ochrony na Terminalu a w tym: imię, nazwisko, telefon do           kontaktu, numer licencji oraz harmonogram służ na miesiąc styczeń 2013r.

            Wykonawca wyznaczy osobę „kierownika” sprawującą nadzór  nad osobami      wyznaczonymi do pełnienia służby ochrony na Terminalu; poda imię, nazwisko, telefon           do kontaktu oraz telefon awaryjny obsługiwany całodobowo przez firmę Wykonawcy.

            W razie potrzeby, aktualizuje na bieżąco powyższe dane.

            Wykazy osób – zał. nr …... do umowy

            2.5. Wykonawca ma obowiązek na koniec każdego m-ca przedstawić Zamawiającemu             harmonogram służby ochrony -  na nadchodzący miesiąc. 

            2.6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom służby ochrony na Terminalu niezbędne i wymagalne środki ochrony oraz inny niezbędny sprzęt, umożliwiający     prawidłową pracę; m.in.: - radiotelefon; - telefon komórkowy; - latarkę; - lornetkę, itp.

            2.7. Pracownicy  pełniący służbę ochrony na Terminalu, zobowiązani są do prowadzenia          rejestru – ewidencji Incydentów   wraz z ich opisem, oraz sposobem działania; który         będzie każdorazowo po zaistniałym incydencie przekazywany pracownikowi     Zamawiającego,  odpowiedzialnemu za nadzór nad ochroną oraz porządkiem na           Terminalu /p. Agnieszka Marciniak- specjalista ds. obsługi portu i kontrahentów; tel.       kom.:  508 228 665, tel./fax: 55 234 46 31, e-mail: agnieszka.marciniak@port.elblag.pl/.

            2.8. Pracownicy pełniącą służbę dozoru i ochrony na Terminalu, zobowiązani są do       przestrzegania i stosowania istniejących regulaminów, instrukcji, zarządzeń Dyrektora      Spółki Zamawiającego obowiązujących na Terminalu oraz innych poleceń dotyczących           wykonania Zamówienia – wydanych przez Zamawiającego.

            2.9. W ramach potrzeby i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie             pracownicy służby ochrony, zobowiązani są do  przeprowadzania kontroli osób przy wejściu i wyjściu z obiektu; kontrolę pojazdów, kontrolę załogi statków /na podstawie i         zgodnie z procedurami firmy świadczącej usługę ochrony/.

 

           3. Opis szczegółowy w zakresie obsługi parkingu:

 

            3.1.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży biletów parkingowych przy użyciu kasy fiskalnej. Kasę fiskalną wraz z przeszkoleniem obsługi zapewnia Zamawiający.

            3.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową sprzedaż biletów, powierzoną gotówkę, powierzone mienie. Sprzedaż z parkingu będzie rozliczana raz w tygodniu, na             odrębnie ustalonych zasadach, z wykorzystaniem zestawień 7 dniowych z kasy fiskalnej.

            3.3. Wykonawca zapewnia obsłudze parkingu „pogotowie kasowe” - celem wydawania             reszty klientom parkingu.

            3.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie ewidencjonowania obrotu   na Terminalu przy zastosowaniu kasy fiskalnej Zamawiającego oraz do rozliczeń 7   dniowych (gotówki i paragonów)

 

            4. Za estetykę pomieszczeń portierni i przyległego terenu odpowiada Wykonawca.

            5. Wykonawca zapewni swoim pracownikom  - dozoru: umeblowanie, materiały biurowe,              środki higieny osobistej i środki czystości.

            6. W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą przekazanych                         urządzeń, za naprawę powstałych szkód i ich naprawę odpowiada Wykonawca.

            7. Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności wobec Zamawiającego z                     tytułu zużytych mediów w udostępnionym budynku portierni, zgodnie z ustalonym                       przez Zamawiającego kwotą ryczałtu, określonego w § 6 ust. 3.

            8. Wykonawca jest zobowiązany  do  przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, instrukcji                    systemu przepustkowego w zakresie ruchu osobowego, samochodowego i                                       materiałowego na terenie terminalu przeładunkowego, regulaminu parkingu płatnego                niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na terminalu przeładunkowym i innych            regulaminów i Zarządzeń dotyczących obsługi i prac na terminalu – w zakresie                          świadczenia swoich usług oraz wykonywanie wszelkich zaleceń Zamawiającego                         dotyczących przedmiotu umowy.

            9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie będące na dozorowanym obiekcie a                 które jest własnością użytkowników obiektu oraz pilnuje aby użytkownicy obiektu                    odpowiednio zabezpieczyli swoje mienie przed kradzieżą, dewastacją, itp. oraz                             zgodnie z przepisami p.poż i bhp.

                 W przypadku braku porozumienia pomiędzy Wykonawcą usługi a użytkownikami          

                terminalu, Wykonawca ma obowiązek o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.

          10.  Wykonawca oświadcza, iż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi będzie posiadał     

                  aktualne i opłacone ubezpieczenie z zakresu świadczenia swoich usług i załączy                        kserokopię polisy do niniejszej umowy. W przypadku nie dołączenia do umowy                    kserokopii aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej, zamówienia o której mowa           w niniejszej umowie nie będzie realizowane. 

 

 

§ 6

Płatności – rozliczenia

 

 1. Rozliczenie płatności odbywać się będzie w okresach miesięcznych, /tj. wynagrodzenie określone w  § 2 podzielone zostanie na 24 nierównych  rat/, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

                - w  miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad,                           

               grudzień

               w wysokości:

               - w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

                w wysokości:

               Raty są nierówne z uwagi, na to iż, zgodnie z zamówieniem oraz § 5 ust.2 p.pkt. 2.2. , Zamawiający określił iż w ośmiu miesiącach (VI; VII; VIII; IX – 2013r oraz VI, VII, VIII,       X 2014r.), przy dozorze i ochronie Terminalu przewiduje się dwie osoby jednocześnie na posterunku - § 5 ust. 2 pkt. 2.2. p.pkt. 2.

2. Faktury VAT za wykonanie usługi, będą wystawiane przez Wykonawcę ostatniego dnia  każdego okresu rozliczeniowego i płatne w terminie 21 dni od daty wpływu faktury.

3.Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności wobec Zamawiającego z tytułu zużytych mediów w udostępnionym budynku portierni, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego kwotą ryczałtu w wysokości: 330,00 zł + VAT, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Kwota ryczałtu od 1 stycznia 2014  będzie zwaloryzowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS o średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS za rok 2013

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływów środków na konto  Zamawiającego.

 

 

§ 7

Kary

 

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

     wykonanie usługi w   formie kar umownych w następujących wypadkach i 

     wysokościach:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 pkt. 1.1. umowy za każdy dzień;

b. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1pkt. 1.1. umowy.

 • Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a. odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1pkt. 1.1. umowy.

 

            2.   W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do 

         zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.

 

            3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez

                odszkodowania  w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości         

                 wykonanej usługi a w szczególności:

3.1. nie dołączenia do umowy kserokopii aktualnej i opłaconej polisy         ubezpieczeniowej

3.2. w przypadku nieprzestrzegania regulaminów i przepisów obowiązujących na            przedmiocie zamówienia;

3.3. udostępnianie przedmiotu umowy dozoru osobom nieuprawnionym;

3.4. wykonywanie zamówienia (pracy) niezgodnie z Kodeksem Pracy.

 

 

            4.   Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może                      on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

 

            5.  Zasada ustalenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy    

                 strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 8

Postanowienia ogólne

 

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Nieważne z mocy ustawy o zamówieniach publicznych są takie zmiany

     w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego lub

     odbiegały od treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru

     Wykonawcy.

3.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

     wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można     

     było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

     od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

     wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

         4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

     siedziby Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

 

 

 

 

                          ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA   
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl