Zapytania Wykonawców
2012-12-03 9:48:22


            Elbląg, 03.12.2012r.

Zapytania Wykonawców

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo –  

                 Składowego przy  ul. Radomskiej 23d w Elblągu 

 

 

1. Czy Zamawiający wymaga aby licencję posiadał minimum jeden pracownik spośród aktualnie pełniących służbę na posterunkach czy też wystarczającym będzie posiadanie licencji przez jednego pracownika spośród osób przedstawionych Zamawiającemu w Wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia?

 

Ad 1.   zgodnie z ust. 2 pkt. 2.2.SIWZ, Zamawiający wymaga minimum jednego pracownika z         licencją spośród całej grupy – zespołu osób pełniących służbę dozoru i ochrony Terminalu

 

 

2. Czy Zamawiający dopuścizmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT?

 

Ad.2   zgodnie z zwartą informacją w SIWZ  ust. 10 pkt. 10.4.1 oraz dołączoną  do SIWZ          umowę na  realizację zamówienia w § 2 ust. 1.2. - Zamawiający dopuszcza zmianę     stawki VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia stawka ta ulegnie ustawowej    zmianie. 

            Kwota netto zamówienia nie ulega zmianie.

 

 

3. Czy Zamawiający dopuszczazmianę umowy w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT?

 

Ad.3.   Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy w przypadku zmiany ustawowej podatku          VAT, gdyż przewiduje ewentualną  zmianę ustawowego  podatku VAT w umowie na             realizację zamówienia - § 2 ust. 1.2. 

 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego o wskaźnik wzrostu rocznej ceny minimalnej?

 

Ad.4    Zamawiający zgodnie z dołączona do SIWZ umową na realizację zamówienia w § 2 ust. 3        dopuszcza waloryzację wynagrodzenia netto od 01.01.2014r.:

„3. Wynagrodzenie od 1 stycznia 2014  będzie zwaloryzowane w oparciu o komunikat Prezesa GUS o średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS za rok 2013”.

 

 

5. Czy Zamawiający wymagawsparcia grupy interwencyjnej?

 

Ad 5.  Zamawiający nie wymaga konieczności wsparcia grupy interwencyjnej.  Dozór i ochrona          będzie odbywała się na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie Wykonawcy, za           które w pełni odpowiada oraz zgodnie z wymienionymi warunkami w ust. 2 pkt. 2.2., 2.3.,   2.4. SIWZ.

 

6. Ile referencji należy dołączyć do oferty?

 

Ad.6.  Zamawiający nie określa ilości dołączonych referencji. 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl