ZASADY NALICZANIA OBNIŻEK CZYNSZU Z TYTUŁU OSIĄGANIA NISKICH DOCHODÓW
2013-01-02 09:00


Od dnia 01.01.2013 roku możliwe będzie uzyskanie obniżki czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym, która będzie udzielana na okres 12 miesięcy

w przypadku lokatorów posiadających tytuł prawny do lokalu (ważna umowę najmu lokalu) oraz lokatorów korzystających bezumownie z lokalu pod warunkiem zawarcia i realizowania umowy ugody na spłatę zadłużenia w ratach lub uzyskania decyzji o odroczeniu terminu spłaty zadłużenia. Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie nie przysługuje w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych oraz w przypadku nielegalnego zamieszkiwania (tj. lokali zajętych samowolnie lub podnajmowanych) lub prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej.

Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym udzielana będzie tylko do powierzchni normatywnej lokalu tj.:

  • 35 m2 w lokalu jednoosobowym,

  • 40 m2 w lokalu dwuosobowym,

  • 45 m2 w lokalu trzyosobowym,

  • 55 m2 w lokalu czteroosobowym,

  • 65 m2 w lokalu pięcioosobowym,

  • 70 m2 w lokalu sześcioosobowym a w razie zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię powiększa się o 5 m2 dla każdej kolejnej osoby.


 

Obniżka udzielana będzie na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg według kryteriów określonych w poniższej tabeli:

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Obniżka dochodowa stawki bazowej czynszu w %

do 998,98 zł brutto

do 679,30 zł brutto na osobę

40%

od 998,99 zł brutto do 1.198,77 zł brutto

od 679,31 zł brutto do 799,18 zł brutto na osobę

30%

od 1.198,78 zł brutto do 1.598,36 zł brutto

od 799,19 zł brutto do 1.198,77 zł brutto na osobę

20%


 


 

Podstawą ustalenia wysokości osiąganych dochodów są dochody członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wskazane w deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami).


 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i ryczałtu na zakup opału oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).

 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl