Regulamin korzystania z nabrzeży będących w administracji
2013-09-02 10:47:53


Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. z dniem 02.09.2013r. wprowadza Regulamin korzystania z nabrzeży będących w administracji Spółki.

Rozdział 1. Definicje regulaminowe

 1. Administrator – Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o. o.,

82-300 Elblągul. Portowa 1-3,

 

tel./ fax 55/ 234-46-31,

 

e-mail: port@port.elblag.pl

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z infrastruktury portowej,

 2. Członkowie załogi – osoby przebywające na jednostce pływającej,

 3. Jednostki pływające – urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi śródlądowej i morskiej po wodach Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin odnosi się do nabrzeży będących własnością oraz nabrzeży administrowanych przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o. o. w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Elbląg:

 • Bulwar Zygmunta Augusta

 • Nabrzeże Miejskie przy ul. Wybrzeże Gdańskie 6,

 • Nabrzeże Pasażerskie przy ul. Portowej 7,

 • Nabrzeże Terminalu Towarowego przy ul. Radomskiej 23d,

 • Nabrzeże przy ul. Dojazdowej 14.

 1. Administrator udostępnia odpłatnie, zgodnie z cennikiem, właścicielom jednostek pływających lub użytkownikom prawo do czasowego korzystania ze stanowisk cumowniczych przy nabrzeżach, zgodnie z przepisami prawa o żegludze i przyjętymi zwyczajami w porcie.

 2. Administrator może udostępnić odpłatnie dostęp do energii elektrycznej i/ lub poboru wody po wcześniejszym zgłoszeniu oraz podaniu danych, w celu wystawienia faktury.

 3. Wszelkie formalności związane z postojem jednostek pływających należy załatwić niezwłocznie po zacumowaniu.

 4. Opłaty związane z korzystaniem z infrastruktury należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu faktury.

 5. Opłaty postojowe reguluje cennik.

 6. Na w/w nabrzeżach obowiązuje całkowity zakaz wędkowania bez zgody Administratora.

 7. Zacumowanie jednostki do nabrzeża oznacza zaakceptowanie regulaminu nabrzeży.

Rozdział 3. Obowiązki użytkowników

 1. Załogi jednostek pływających korzystające z postoju przy nabrzeżach są zobowiązane do informowania Administratora o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu jednostki .

 2. Armatorzy zobowiązani są do oznaczenia swoich jednostek i posiadania aktualnych dokumentów rejestracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Instytucje zamierzające realizować na terenie nabrzeży własne przedsięwzięcia (zawody, imprezy plenerowo – rekreacyjne) zobowiązane są do powiadomienia odpowiednich służb, uzyskania odpowiednich zezwoleń, spełnienia wymogów dotyczących sprawnego i bezpiecznego zorganizowania imprezy oraz dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Administratorem.

Rozdział 4. Cumowanie

 1. Jednostki pływające należy cumować do nabrzeży w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom.

 2. Cumowanie na kotwicy jest niedozwolone.

 3. Zabronione jest pozostawienie luźnych cum przymocowanych do nabrzeży.

 4. Za szkody powstałe wskutek manewrowania, zerwania się jednostki pływającej z cum itp., odpowiedzialność ponosi właściciel lub użytkownik, który te szkody spowodował.

 5. Dobijanie do nabrzeża dozwolone jest na minimalnej prędkości i bez wytwarzania dużej fali.

 6. Sternicy jednostek cumujących przy nabrzeżu niezwłocznie zgłaszają swoje przybycie u Administratora.

Rozdział 5. Bezpieczeństwo, sprawy porządkowe

 1. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na nabrzeżach może być używany jedynie dla celów ratowniczych .

 2. Użytkowników nabrzeży obowiązują ogólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 3. Wszystkie łodzie posiadające na pokładzie zbiorniki paliwa i butle gazowe muszą być wyposażone w gaśnice BCE o zawartości środka gaśniczego nie mniejszej niż 2 kg.

 4. Załogi jednostek pływających cumujących przy nabrzeżach muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się także ubezpieczenie jednostki pływającej na wypadek kradzieży.

 5. Za szkody powstałe w jednostkach pływających, ich wyposażeniu czy mieniu załogi Administrator nie odpowiada.

 6. Użytkowników nabrzeży zobowiązuje się do przestrzegania czystości i porządku.

 7. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Administratora, innych Najemców oraz osób przebywających w porcie. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 06.00.

 8. Administrator może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu nabrzeży każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego Regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania – może usunąć taką jednostkę na koszt Najemcy. Dodatkowo Administrator może domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie.

 9. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów, uprawnione są do interwencji odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Kapitanat Portu, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów.

 10. Zabrania się blokować i zastawiać dostęp do nabrzeża oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub infrastruktury nabrzeży.

 11. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:

 1. Wylewanie za burtę jakichkolwiek nieczystości (np. z zęz, toalet, zmywania naczyń),

 2. Przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,

 3. Wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody odpowiednich władz,

 4. Prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie nabrzeży bez uprzedniej zgody Administratora.

 1. Na terenie nabrzeży oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.

 2. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia nabrzeży lub zanieczyszczenia środowiska odpowiadają materialnie właściciel lub użytkownik jednostki pływającej, która je spowodowała, według protokołu strat.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie nabrzeży zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Administratora.

 2. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować zakaz korzystania z nabrzeży. Decyzję w tej sprawie podejmuje Administrator.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe.
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl